Fotosoutěž “Jaro v Průhonickém parku”

Fotosoutěž “Jaro v Průhonickém parku”

Pravidla fotosoutěže „Jaro v Průhonickém parku“

 

 1. Organizátoři fotosoutěže

Soutěž organizují Spolek přátel Průhonického parku a zámku, Zámek 1, Průhonice IČ 03567001 (dále jen SPPPZ) a Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice, IČ 67985939 (dále jen BÚ). Informace o soutěži jsou zveřejněny po celou dobu trvání na webech pořádajících organizací, na facebooku a mohou být zveřejněny i v dalších médiích. Na webu SPPPZ (www.spolekpruhonice.cz) a BÚ (www.ibot.cas.cz) budou po celou dobu soutěže zveřejněna i tato pravidla. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být zveřejněn i v jiných materiálech.

 

 1. Podmínky soutěže

Fotografie musí být pořízené v termínu 20.3.2016 0:00 hod. až 21.6.2016 24:00 hod. v Průhonickém parku, fotografie je možné odesílat v termínech 20.3.2016 až 30.6.2016 24:00 hod. (rozhodující je čas na odeslaném mailu).

Soutěž je určena pro fyzické osoby a vypisuje se v následujících kategoriích:

 • Mladší 10ti let (10. narozeniny nejpozději 21.6.2016)
 • Mladší 15ti let (15. narozeniny nejpozději 21.6.2016)

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Soutěžící zašle jednu až tři fotografie v elektronické podobě (delší strana snímku alespoň 1000 pixelů) na mail spolekpruhonice@gmail.com. Téma soutěže je Jaro v Průhonickém parku.

Každý mail bude obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení soutěžícího
 • Datum narození
 • Název a adresa školy, třída
 • Emailová adresa
 • Telefon

Každá fotografie bude v popisu obsahovat následující údaje:

 • Datum a čas pořízení fotografie
 • Název fotografie (volitelně)
 • Lokalitu fotografie (př. Malé nádvoří, Podzámecký rybník, atd.)

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže dle článku 2 těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena.

Organizátor nebude stahovat fotografie z úložišť typu Uschovna, WeTransfer, Ulozto. Takto zaslané fotografie nebudou zařazeny do výběru.

 

 1. Ceny

Ceny budou v každé kategorii

 1. místo – věcný dar, volná vstupenka
 2. místo – věcný dar, volná vstupenka
 3. místo – věcný dar, volná vstupenka

Bude vybráno i dalších 7 fotografií bez určení pořadí a bez ceny.

 

 1. Určení výherce a podmínky získání výher

Organizátoři vyhodnotí v následujících dvou měsících po skončení soutěže veškeré fotografie doručené během soutěžního období. Do týdne po skončení soutěže poskytne organizátor informaci o počtu soutěžících a fotografií, které splnili podmínky soutěže.

Výherci jsou určeni níže popsaným výherním mechanismem:

Všechny fotografie, splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze dvou zástupců SPPPZ a dvou zástupců BÚ. Hodnocení proběhne anonymně, porota bude mít k dispozici pouze očíslované fotografie bez uvedení autora.

Výherce bude mailem vyzván k převzetí výhry ve stanoveném termínu.

Výherce se musí prokázat dokladem, na kterém je uvedeno jméno a příjmení a datum narození, shodné s údaji uvedenými v e-mailu, ve kterém zaslal/a soutěžní fotografie (pas, atd., případně doklad rodičů).

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do 30. 12. 2016, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 30. 8. 2016 na webových stránkách organizátorů soutěže.

 

 1. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

 1. a) dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže
 2. b) dává organizátorovi v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži a to na dobu do 31.12.2016; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, nebo osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
 3. c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného a územního omezení po dobu nejdéle deseti let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.
 4. d) každý účastník dává souhlas s tím, že zaslané fotografie se stávají součástí fotoarchivu BÚ a jako takové mohou být zveřejněny nebo využity pro reklamní i komerční účely bez jeho dalšího souhlasu.

 

Průhonice, 20.3.2016