2018

1/ Pladias – databáze o rostlinné diverzitě České republiky
Propojili jsme všechna dostupná data o flóře a vegetaci ČR do jediné databáze s využitím ekoinformatických přístupů. Data jsme aktualizovali, propojili s mezinárodními databázemi a zpřístupnili širší odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online portálu. Díky propojení mezi různými dosud izolovanými informačními zdroji jsme již mohli testovat některé ze základních otázek ekologie společenstev a makroekologie.

Spolupracující subjekt: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2/ Přehlížená polovina rostliny a její funkce
Ekologové se při snaze o pochopení strategií rostlin zaměřili na několik význačných rostlinných vlastností, které se snadno měří a mají jasnou funkci: kvalita listů určuje rychlost růstu, velikost semene investici do reprodukce a výška rostliny kompetiční schopnost. Funkce podzemních částí rostlin při růstu, rozmnožování a konkurenci však zůstala přehlížena. Poskytli jsme koncept studia těchto vlastností a jejich popis pro velké množství druhů, s cílem usnadnit výzkum podzemních částí rostlin.

Spolupracující subjekt: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Zurich


Význam podzemních horizontálních stonků pro rostlinu při konkurenci, rozmnožování, získávání živin a odnožování po narušení.

3/ Velikost genomu ovlivňuje invazivnost rostlin
Porovnání invazních severoamerických populací rákosu obecného, zavlečených na tento kontinent před více než 150 lety, s populacemi, které jsou v Severní Americe původní a nepůvodní populace je vytlačují, ukázalo, že pro invazní rostliny je typický nízký obsah DNA v buněčném jádře; ten je spojen s vlastnostmi podporujícími invazní chování. Existence zřetelné hranice ve velikosti genomu, oddělující invazní a neinvazní rostliny, umožní rychlou identifikaci potenciálně invazních populací.

Spolupracující subjekt: University of Rhode Island, USA