2017

1/ Horizontální přenos genů u trav
Zjistili jsme, že plané ječmeny obsahují překvapivé množství cizorodé genetické informace (DNA), která pochází ze zástupců trav, které s ječmeny nejsou příbuzné. Cizorodou DNA u ječmenů jsme izolovali a charakterizovali, způsob jejího přenosu však zůstává neznámý. Povaha a množství cizorodé DNA však naznačují, že k přenosům, kterých se odehrálo minimálně 9, došlo tzv. horizontálním přenosem, tj. způsobem jiným než rozmnožováním. Podobný přenos u vyšších rostlin je velmi neobvyklý a vzácný jev.


Hordeum comosum z pohoří And patří k druhům ječmenů, které obsahují překvapivé množství cizorodého genetického materiálu. Snímek Frank Blattner.

2/ Monografie Flóra a vegetace České republiky
Kolektiv předních českých botaniků zveřejnil první ucelenou syntézu znalostí o flóře a vegetaci ČR. Ta popisuje historii botanického výzkumu, květenu cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků, vývoj vegetace od doby ledové po současnost, rostlinné invaze a botanické aspekty ochrany přírody. Dílo vyšlo v nakladatelství Springer, a bude tak i pro mezinárodní odbornou veřejnost hlavním zdrojem informací o české flóře a vegetaci a nejdůležitějších výsledcích jejich výzkumu.

3/ Zavlékání nepůvodních druhů a oblasti nejvyšší koncentrace invazních organismů na světě
Mezinárodní tým pod vedením autorů z BÚ publikoval první globální naturalizovanou nepůvodní flóru a na základě rozšíření více než 13 tisíc rostlin zavlečených člověkem mimo oblast jejich původního výskytu vymezil místa nejvyšší koncentrace invazních rostlin. V navazujících publikacích jsme ze srovnání údajů o rostlinách a živočiších vyvodili, že největšímu riziku čelí pobřežní oblasti a ostrovy. Analýzou průběhu zavlékání v posledních staletích jsme také prokázali, že rychlost invazí neklesá.


Oblasti s největší druhovou bohatostí nepůvodních rostlin a živočichů (data jsou vyjádřena souhrnně pro rostliny, mravence, pavouky, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce). Odstíny červené barvy jsou znázorněna území, kde počet nepůvodních druhů převyšuje očekávanou diverzitu, modře oblasti na tyto druhy chudé. Převzato z Dawson et al., Nature Ecology and Evolution 2017, 1: 0186.