2013

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ceny ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013 předal 21. listopadu 2013 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Mezi oceněnými je i prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., který se v Botanickém ústavu AV ČR zabývá ekologií invazních rostlin. 


 

Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách

Světově uznávaného vědce a pedagoga v oboru ekofyziologie vegetace RNDr. Jana Květa, CSc., vyznamenal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Slavnostní akt se uskutečnil ve středu 18. září 2013 v sídle AV ČR v Praze.

RNDr. Jan Květ, CSc., nastoupil v roce 1956 do Geobotanické laboratoře ČSAV v Průhonicích, předchůdkyně Botanického ústavu AV ČR, poté pracoval v odděleních v Brně a v Třeboni až do roku 2003. Po ročním studiu na Univerzitě v Oxfordu byl v 60. letech pověřen koordinací Mezinárodního biologického programu (IBP). Jako vedoucí Hydrobotanické pracovní skupiny BÚ v Třeboni v letech 1973-1990 se společně s Dr. Dykyjovou zasloužil o vznik CHKO Třeboňsko. Své široké vzdělání, zahraniční zkušenosti a schopnost citlivého jednání uplatnil jubilant zvláště po roce 1989. V roce 1991 spoluzakládal Biologickou fakultu Jihočeské univerzity a posléze se stal jejím proděkanem pro doktorské studium. V 90. letech byl členem Akreditační komise vlády ČR pro vysoké školy za biologické obory. V následujících dvou letech působil jako poslanec České národní rady a patřil k hlavním tvůrcům zákona o ochraně přírody, významně se podílel na tvorbě zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Více než 10 let působil jako předseda česko-rakouského spolku EUPRI (Energie, udržitelný rozvoj, partnerství, regionální iniciativy) a stal se vůdčí osobností těchto přeshraničních aktivit. V roce 1999 byl zvolen předsedou Českého národního komitétu programu UNESCO Man and Biosphere (MAB) a zástupcem ČR v mezinárodní koordinační radě MAB. Je autorem či spoluautorem několika set odborných publikací, za svoji činnost získal národní i zahraniční pocty a ocenění. 


 

Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 2. října 2013 vynikajícím českým badatelům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Mezi oceněnými byl i RNDr. Vít Latzel, PhD., který získal cenu za výsledek „Netušená evoluční síla rodičů“. Více o oceněném výsledku zde. 


 

Cena Josefa Hlávky

Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku získala Mgr. Magdalena Lučanová.

 


Cena Bedřicha Hrozného

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin udělil rektor Univerzity Karlovy zakladateli a dlouholetému vedoucímu katedry ekologie prof. RNDr. Vojtěchu Jarošíkovi, CSc. Důvodem je jeho významný přínos k rozvoji invazní biologie a bohatá publikační činnost přispívající k pochopení zákonitostí biologických invazí a příčin úspěchů nepůvodních druhů a jejich dopadů na přírodní ekosystémy.