Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny BR Krkonoše.

Název: Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny BR Krkonoše.
Řešitelé: Vítková Michaela (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem botanického monitoringu bylo stanovit typ a rozsah poškození vegetace a vyhodnotit změny ve druhovém složení v hřebenových partiích Krkonoš. V roce 2004 proběhlo studium krátkodobých časových změn, na osmi transektech byly zjištěny hlavní trendy ve vývoji vegetace za posledních pět let. Dále byla provedena fytocenologická klasifikace lemových i přechodných porostů. V roce 2005 byla vymapována autochtonní a apofytická flóra na 32 úsecích cest dle metodiky RNDr. J. Husákové a byly zjištěny dlouhodobé časové trendy ve vývoji cestních lemů za posledních třicet let. Byl vyhodnocen stupeň antropického ovlivnění různých typů autochtonní vegetace a podíl alochtonních druhů na sledovaných lokalitách ve vztahu k turistické zátěži.

Zpět na seznam