Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří

Název: Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří
Řešitelé: Houk Václav (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Je navrhován souběžný výzkum čtyř skupin organismů - rozsivek, cévnatých rostlin, hrnyzu a ryb z časového intervalu svrchní eocén až svrchní oligocén ve vulkanickém komplexu Českého středohoří v severních Čechách. Bude konfrontována indikační hodnota společenstev pro rekonstrukci prostředí každé ze zkoumaných skupin k získáni přesnějších znalostí o změnách prostředí a vývoji krajiny v mladé geologické minulosti Země v podmínkách intenzivní vulkanické činnosti.

Zpět na seznam