Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů

Název: Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů
Řešitelé: Janeček Štěpán (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Cílem projektu je nalézt mechanismy způsobující změny ve struktuře ptačích a rostlinných společenstev v souvislosti s fragmentací afromontánních lesů. Hlavní přínos navrhované studie spočívá v komplexním přístupu ke studiu vlivů fragmentace na různé aspekty života ptáků od faktorů ovlivňujících hnízdní úspěšnost přes teritoriální chování po změny v druhovém bohatství. Konkrétně budeme testovat (1) vztah mezi charakteristikami fragmentů (velikost, tvar a izolovanost) a diverzitou společenstev, (2) roli mezidruhové kompetice při utváření společenstev v malých, izolovaných fragmentech (3) rozdíly v míře predace podél gradientu prostředí od středu lesních fragmentů přes jejich okraje do okolní krajinné matrice. Objasnění vztahů mezi rostlinnými a ptačími společenstvy umožní pochopení obecných mechanismů řídích reakci organismů na fragmentaci jejich životního prostředí.

Zpět na seznam