Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae

Název: Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae
Řešitelé: Komárek Jiří (řešitel)
Mühlsteinová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Mareš Jan (člen řešitelského kolektivu)
Strunecký Otakar (člen řešitelského kolektivu)
Hauer Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA15-00113S
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Cyanobakterie patří k nejvýznamnějším organizmům ve světových ekosystémech. Moderní stadium jejich diverzity je založeno na polylázickém přístupu, tj. základní identifikace je provedena molekulárními metodami, jejichž výsledky jsou následně kombinovány s morfologickými, ekologickými a biochemickými znaky. Identifikace autapomorfních znaků je pro následné aplikace klíčová. Čeleď Oscillatoriaceae zahrnuje ekologicky významné druhy užívané ve vodohospodářské praxi a biotechnologiích. Nicméně méně, než 10 % genotypů bylo revidovnáno progresivními metodami. Hlavním cílem projektu je shromáždění a izolace většiny oscillatoriálních typů, jejich převedení do monospecifických kultur a studium jejich fylogenetických vztahů, morfologické a ekologické variability a možností využití výsledků pro vodohospodářské účely.

Zpět na seznam