EUS Přeshraniční mapování

Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les

Projekt řešený v rámci program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Vedoucí partner: Správa Národního parku Šumava
Partneři projektu:
  • Správa Národního parku Bavorský les
  • Botanický ústav AV ČR, v. v. i
  • Česká zemědělská univarzita, Lesnická fakulta
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 154.431,00 €
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

Cílem projektu je získat údaje o struktuře a druhovém složení lesních ekosystémů na
Šumavě za pomoci inovativní metody leteckého skenování. Tyto údaje budou dále využity
k dosažení jednotlivých dílčích cílů. Data, výsledky a poznatky získané v rámci projektu
budou použity pro vytvoření společných doporučení, která bude možné použít pro
společné území obou NP. Tyto výsledky mohou výrazně přispět k zjednodušení
rozhodování ohledně managementu jednotlivých území. A tím i zlepšení přírodních
poměrů. Vhodný způsob managementu tetřevovitých ptáků by měl vést ke zlepšení stavu
jednotlivých populací. Pokusíme se rozvinout metodu využití LIDARu natolik, aby mohla
nahradit metody stávající. To by výrazně urychlilo a zjednodušilo terénní práce a zmenšilo
lidský vliv na lesní ekosystémy a v neposlední řadě ušetřilo náklady na tyto činnosti. Dílčí
cíle 1) Využití dat o struktuře lesních ekosystémů. Data získaná přímo v terénu budou
použita ke kalibraci dat z leteckého skenování. Naším cílem je využít tuto metodu a
přizpůsobit ji podmínkám našich dvou národních parků. Zaměříme se i na přirozenou
obnovu a vytvoření modelu jejího vývovje po kůrovcové disturbanci. 2) Tetřevovití ptáci
(tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní). V rámci tohoto cíle bude určena početnost
a tok genů u populací jednotlivých druhů. Na základě lokalizovaného nálezu trusu
tetřevovitých určíme pomocí dat z LIDARU, jakou strukturu tyto biotopy mají. V rámci
tohoto cíle budou vytipovány oblasti, kde by bylo vhodné přizpůsobit management tak,
aby byly vytvořeny příhodné podmínky podporující daný druh.