Záchrana prioritního endemického druhu kuřičky hadcové

Záchrana prioritního endemického druhu kuřičky hadcové

Projekt realizovaný s finančním příspěvkem Evropské unie z programu Life (LIFE for Minuartia – LIFE15NAT/CZ/000818) je zaměřen na záchranu prioritního endemického druhu kuřička hadcová (Minuartia smejkalii), která se celosvětově vyskytuje pouze na dvou evropsky významných lokalitách zahrnutých do systému NATURA 2000 – EVL Hadce u EVL Hrnčíř a Želivka.

Velikost populací na obou lokalitách rapidně poklesla a na některých částech lokality Želivka dokonce vymizela úplně. Hlavním důvodem tohoto poklesu jsou změny stanovištních podmínek:  šíření dřevin podél vodní nádrže a dálnice, rozvoj kompetičně silných travin či mechového patra, černá skládka. Na lokalitě EVL Hadce u Hrnčíř je dále problémem současný způsob lesního hospodaření, který vede k vytváření hustých borových lesů s vysokým zastíněním a vysokým opadem jehličí. Na obou lokalitách tak došlo k vytvoření vyšší humusové vrstvy. Za těchto podmínek jsou druhy vázány na specifický substrát rychle vytlačeny kompetičně silnými druhy. Dalším problémem lokalit je nelegální sběr rostlin a vandalství.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit velikost populace endemického druhu kuřička hadcová potlačením zmíněných negativních faktorů a zavedením vhodného udržitelného managementu lesních porostů. Hlavní cíl je rozčleněn do 5 specifických podcílů, které se zaměřují na jednotlivé negativní faktory a slouží k naplnění hlavního cíle:

  1. Revitalizace lokalit kombinací různých managementových opatření
  2. Vytvoření ex-situ ochrany v návštěvnickém středisku EVL Želivka Vodní dům
  3. Posilování populací a reintrodukce
  4. Záchranné pěstování v soukromých zahradách (zapojení místní veřejnosti do ochrany druhu)
  5. Posílení povědomí o hadcovém fenoménu v souvislosti se soustavou NATURA 2000. Šíření výsledků na místní i EU úrovni – prezentace, semináře, workshopy a environmentální vzdělávací program.

Parteři projektu:
Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim
Ministerstvo životního prostředí

Hlavní řešitel za BÚ: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

http://www.kuricka.cz/