Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites

Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites

celogenomoverakos mensi

Cílem projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky je komplexní studium faktorů, které podmiňují invazní chování rostlin, s využitím rákosu obecného (Phragmites australis) jako modelového druhu. Stávající sbírka několika set populací z celého světa bude použita ke stanovení karyologické variability (stupeň ploidie, velikost jaderného genomu) a jejího rozložení v rámci areálu, experimentálnímu měření ekologických vlastností (růst, reprodukce, napadení škůdci, kompetiční schopnost) a analýze, jak ovlivňují invazní chování populací. Naší hypotézou je, že karyologické a ekologické vlastnosti mají přímý vliv na invazivnost, která je dále přímo ovlivněna geografickým původem populací, neboť v oblasti původního rozšíření se v průběhu evoluce formoval jejich invazní potenciál, a také oblastí, v níž invaze probíhá v konkrétních podmínkách prostředí. Karyologické a geografické faktory však zároveň nepřímo ovlivňují vlastnosti ekologické. Odhalení komplexních interakcí mezi těmito faktory, podpořené znalostí genetické identity populací, významně přispěje k poznání mechanismů invazí na populační úrovni.