Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)

Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)

Cílem projektu je vytvoření integrované databáze a online informačního systému o rostlinné diverzitě České republiky, její propojení s podobnými mezinárodními databázemi a využití k testování základních hypotéz a vývoji temperátní rostlinné diverzity v různých měřítcích od lokálního po kontinentální.

 

Střední Evropa patří z celosvětového hlediska k územím s nejlepšími botanickými daty, což z ní činí ideální modelové území pro výzkum vývoje temperátní rostlinné diverzity. Mnohé aspekty této diverzity jsou však dosud nedostatečně probádány, zejména kvůli omezenému propojení různých zdrojů informací. Centrum excelence PLADIAS je celosvětově unikátní projekt, který poprvé propojí všechna dostupná data o flóře a vegetaci státního území do jediné databáze s využitím ekoinformatických přístupů. Data o diverzitě české flóry a vegetace budou rozsáhle aktualizována, propojena s mezinárodními databázemi a zpřístupněna širší odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online portálu. Mnohovrstevná propojení mezi různými dosud izolovanými informačními zdroji otevřou nové cesty k řešení základních otázek ekologie společenstev a makroekologie, které budou zkoumány týmem PLADIAS, zejména kompromisy v životních strategiích regionálních flór, zákonitosti vzniku společenstev z dostupné druhové zásoby a příčiny rostlinných invazí.

 

Na projektu spolupracují:
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta