Památková obnova Podzámeckého alpina

Památková obnova Podzámeckého alpina

hlavicka

 

Tisková zpráva – Slavnostní otevření obnoveného Podzámeckého alpina

Slavnostní otevření obnoveného Podzámeckého Alpina proběhlo 20. dubna 2017 ve 14 hodin na Růžové zahrádce. Pozvání přijali zástupci Norské ambasády, Ministerstva financí, Ministerstva kultury, zástupci Středočeského kraje, Národního památkového ústavu a další hosté. V hojném počtu se zúčastnila i široká veřejnost.

V úvodu promluvili a stříhání pásky se ujali doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. – ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČR a další významní  hosté:  Vegar Andreassen – Chargé d’affaires  velvyslanectví Norska,  Marit Anne Hauan – ředitelka Muzea Tromso, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. – náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví, Ministerstvo kultury, RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady Akademie věd, Ing. Michaela Vojtová – předsedkyně Výboru pro životní prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Karl Eugen hrabě z Neippergu.

Součástí slavnostního otevření byla také výsadba vinné révy dovezené hrabětem Karlem Eugenem Neippergem, vnukem Anny, dcery hraběte Arnošta Emanuela Silva – Taroucy, geniálního zakladatele Průhonického parku. Symbolicky tak bylo vysazeno několik rostlin potomky tohoto tvůrce do znovu obnovených partií dle původního záměru.

Po venkovní části programu následovaly prezentace projektu v  Rytířském sále, kde promluvila Marit Anne Hauan – ředitelka Muzea Tromso, Ing. Ivan Staňa –  Správa Průhonického parku, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. – hlavní projektant obnovy.

Po jednotlivých příspěvcích a občerstvení v salóncích se účastníci odebrali na komentované prohlídky nově obnovených částí s autory projektu.

Celkem se slavnostního otevření zúčastnilo cca 230 osob.

Další informace o projektu:

Botanický ústav Akademie věd ČR v.v.i. získal na tento projekt finanční podporu z programu “Kulturní dědictví a současné umění“, financovaného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Na obnovu byly vynaloženy prostředky v celkovém objemu 31 milionů korun.Na přípravě a realizaci se podíleli norští kolegové z nejseverněji položené botanické zahrady Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden.

Nově zrekonstruované Podzámecké alpinum si klade za cíl zpřístupnit tuto část parku veřejnosti, zprostředkovat návštěvníkům zajímavé informace a rozšířit tím povědomí o principech komponování skalnatých partií a použití domácích i cizokrajných rostlin.Obnovené partie jsou osazeny původním a časem prověřeným sortimentem skalniček, trvalek a dřevin. V Růžové zahrádce bude pěstováno 900 kusů historických i novodobých kultivarů růží, v celém nově obnoveném Podzámeckém alpinu bylo vysazeno celkem 33 970 kusů rostlin.

Návštěvníci mohou využít nový interaktivní informační systém, jehož součástí je informační kiosek v návštěvnickém centru, QR kódy podél nových cest, interaktivní majáky fyzického webu (www.virtualnipruhonice.cz) a mapa s kompozičními celky a umístěním panoramatických snímků jednotlivých stanovišť v různých ročních obdobích.

Průhonický park, je od roku 2010 pro svou umělecko-historickou a sbírkovou hodnotu Národní kulturní památkou a památkou Světového dědictví UNESCO.

Zpráva o postupu realizace projektu 01-04/2017

V dubnu 2017 byl projekt „Průhonický park – Obnova podzámeckého alpina“ ukončen. Byly dokončeny a vytištěny propagační materiály a nainstalována pamětní deska. Nyní je třeba dokončit administrativní a finanční vypořádání projektu a projekt se od května posouvá z  fáze realizační do fáze udržitelnosti. O výstupy projektu budou tedy nadále pečovat zaměstnanci Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., a doufáme, že přilákají širokou laickou i odbornou veřejnost.

Zpráva o postupu realizace projektu 07-12/2016

Ve druhé polovině roku 2016 pokračovaly stavební práce na obnově Podzámeckého alpina v plném rozsahu. Byly dokončeny stavební práce na obnově a výstavbě kamenných zdí, provedena oprava studánky, vybudovány dlážděné okapové chodníky a vyroben mobiliář z kovových konstrukcí. Na terasách pod baštou a kolem rybníka byly realizovány vegetační úpravy.

Zahájily se práce na přípravě propagačního letáku s mapou obnoveného Podzámeckého alpina s vyznačením nových návštěvnických tras, které budou také v anglické a německé jazykové mutaci. Na druhou polovinu dubna 2017 je plánováno slavnostní ukončení projektu.

Po celou dobu probíhalo projektové a finanční řízení tohoto projektu formou předkládání monitorovacích zpráv a komunikace s poskytovatelem dotace z Finančních mechanismů EHP 2009-2014.

Zprávu o postupu realizace projektu 01-06/2016

Po občasných technologických přestávkách v zimním období se s jarními měsíci začaly stavební práce na obnově Podzámeckého alpina v plném rozsahu. Zahájeny byly primárně obnovou kamenných zdí a započala příprava stanovišť pro vegetační úpravy – kultivace půdy a odplevelení. Zároveň byly zadány do výroby konstrukce a mobiliář.

V uplynulém období došlo i k dokončení informačního systému, který je tvořen ze 3 částí:
1. Monitoring parametrů prostředí
2. Interaktivní průvodce
3. Virtuální „Podzámecké alpinum“ zahrnující půdorys alpina, jeho 3D model a virtuálního průvodce dostupné na www.virtualnipruhonice.cz.

Na konci března proběhla také čtvrtá návštěva zahraničního partnera ČR, v rámci kterého byly se zástupcem zahraničního partnera řešeny stavební úpravy, výsadby i následná péče jednotlivých řešených lokalit Podzámeckého alpina.

Po celou dobu probíhalo také projektové a finanční řízení projektu formou předkládání monitorovacích zpráv a komunikace s poskytovatelem dotace z Finančních mechanismů EHP 2009-2014.

 

Zpráva o postupu realizace projektu 07-12/2015

Ve druhém pololetí pokračoval projekt zahájením stavebních prací dle připravené projektové dokumentace. Jak jste byli informováni i na těchto webových stránkách, práce začaly primárně přípravou území,  kácením dřevin a ošetřením ponechávaných stromů. Byly započaty práce na zpevnění svahů a opravách opěrných zídek. Rovněž byl zajištěn rostlinný materiál pro výsadby. Dále byly zahájeny práce na novém informačním systému, který je tvořen ze 3 částí – monitoring parametrů prostředí, interaktivní průvodce a virtuální „Podzámecké alpinum“. Byla zpracována struktura databáze taxonů pro správu a evidenci sortimentu rostlin, pracovalo se na vývoji aplikace interaktivního průvodce i nové mapové aplikaci včetně implementace 3D modelu parku.

 

Pokračovala i spolupráce se zahraničním partnerem. Ve druhé polovině srpna se uskutečnila zahraniční cesta českého realizačního týmu do Norska. Ve druhé polovině září proběhla již třetí návštěva zahraničního partnera v ČR. Domluvena byla spolupráce na „podprojektu „A Tromsø-inspired area in Průhonice“, koncept kompozičního celku věnovaného jednak původním severským druhům skalniček, ale i druhům do severního Norska úspěšně introdukovaným, které mají potenciál k využití v klimatických podmínkách střední Evropy.

O projektu jsme Vás informovali nejen na těchto webových stránkách a webových stránkách Průhonického parku, ale také v tisku – článek v časopise Skalničky (léto 2015) a Inspirace (v prosinci 2015), nebo na listopadových informačních dnech, které se konaly 13.11. a 20.11.2015.

st_2_1x

st_2_2x

st_3_1x

st_3_2x

 

Zpráva o průběhu realizace projektu 01-07/2015

První pololetí realizace projektu na Obnovu Podzámeckého alpina je za námi, a proto si Vás dovolujeme informovat o jeho postupu.

Projekt byl zahájen dopracováním prováděcí dokumentace na realizaci obnovy Podzámeckého alpina a informačního systému. Následně byla realizována všechna plánována zadávací řízení a byli vybráni hlavní dodavatelé – stavebních prací a informačního systému, technický a autorský dozor investora.  O projektu jsme informovali širokou veřejnost články nejen na webových stránkách Průhonického parku a Botanického ústavu AV ČR, ale také v několika časopisech – měsíčník Průhonicko (leden 2015), časopis „Zahrada, park, krajina“ (leden 2015) a časopis „Botanica“ (červen 2015). V průběhu prvního pololetí nás také dvakrát navštívili odborníci norského partnera – UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum (únor, duben 2015).

V současnosti pracujeme na zpracování první monitorovací zprávy. V nejbližší době budou zahájeny samotné stavební práce a tvorba informačního systému.

 

O projektu:

Průhonické Alpinum založené hrabětem Silva-Taroucou na skalních výchozech, které lemují údolí potoka Botiče, je v evropském měřítku unikátní. Je považováno za jedno největších a nestarších v Evropě.

Za 90-ti letou existenci Alpina však nebyla péče o porosty alpinek, skalniček, okrasných dřevin ani o technické prvky vždy dostatečná. V důsledku toho je dnešní stav některých partií Alpina prakticky havarijní. 

1

2

 V průběhu roku 2014 byl proto ve spolupráci s odborníky z oboru zahradní a krajinářská architektura připraven projekt s názvem „Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“. 

Botanický ústav AV ČR v. v. i. získal na realizaci tohoto projektu finanční podporu v programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, který je financován zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 31 795 820 Kč, z toho je výše grantu 25 436 656 Kč a vlastní zdroje 6 359 164 Kč.

Návrh obnovy Podzámeckého alpina si zejména klade za cíl tuto část parku zpřístupnit veřejnosti a zprostředkovat návštěvníkům zajímavé informace a rozšířit tím povědomí o principech komponování skalnatých partií a použití domácích i cizokrajných rostlin.

Bude obnoveno historické Podzámecké alpinum na severozápadních svazích pod zámeckou baštou, jižní svahy pod zámeckou vyhlídkovou terasou, historická „Růžová zahrádka“, přiléhající k zadní části kostelíku Narození Panny Marie, partie okolo historické studánky, jihovýchodní svahy a východní vyhlídková terasa při tzv. „starém Alpinu“, která poskytne nádherný výhled na zámek přes Podzámecký rybník.

Obnovené partie budou osázeny původními či starými sortimenty skalniček, alpinek, historických růží atd. Odborné informace týkající se rostlin, způsobu obnovy a historie budou návštěvníkům zprostředkovány v rámci komplexního vzdělávacího programu. 

Předpokládané zahájení realizace projektu je podzim 2015 a dokončení podzim 2016.

Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z norské botanické zahrady Tromso Arctic-Alpine Botanic Garden.

Připravované obnovné práce se neobejdou bez omezení návštěvnického provozu v této části parku. Žádáme proto návštěvníky Průhonického parku o pochopení těchto nezbytných opatření. 

Věříme, že vynaložené úsilí a finanční prostředky povedou ke zlepšení stavu parku a spokojenosti návštěvníků.

Těšíme se spolu s vámi na výslednou podobu podzámeckého Alpina !

 

C020-Celkovka

shora

od_pitka

od_rybnika

06

Legenda: 

1. Podzámecké alpinum

2. svahy pod vyhlídkovou terasou

3. jihovýchodní svahy

4. „Růžová zahrádka“

5. okolí studánky

6. vyhlídka na tzv. „starém Alpinu“

 

O projektu vyšly články:

-> v časopise „Zahrada, park, krajina“ – XXV. Ročník -1/2015 – str. 24-25

-> v časopise „Botanica“, ročník 3, 2015/1 (červen 2015), str. 29-30.

-> v měsíčníku Průhonicko (leden 2015), str.8 – http://www.pruhonice-obec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=13396&id_dokumenty=77235

-> v časopise Skalničky, léto 2015, str. 83-84

-> v časopise Inspirace, prosinec 2015, str. 20-21 –http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Inspiarce%204_2015.pdf

-> v časopise Zahrádkář, únor 2016, str. 17-19

 

Zpráva k zahájení realizace projektu

V lednu 2015 byla zahájena realizace projektu Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“, který je spolufinancován v rámci programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, PA 16-3 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-památky zahradní architektura.

Projekt začíná dopracováním prováděcí dokumentace. Následně budou realizována výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, technický a autorský dozor investora. Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře.

Do realizace projektu je zapojen norský partner „UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum“, spravující The Arctic-alpine Botanic Garden. Do projektu bude zapojen v oblasti sortimentů rostlin, genofondové sbírky, edukačního systému formou vzájemných zahraničních cest a  konzultací.

 Realizační tým projektu