Květena České republiky

Květena České republiky

Dílo shrnuje podrobně současné poznatky o cévnatých rostlinách (kapraďorostech, nahosemenných a krytosemenných) území České republiky. V díle jsou zpracovány především všechny domácí druhy cévnatých rostlin, dále druhy zdomácnělé, zplanělé a v zemědělství a lesnictví častěji pěstované, pozornost je však věnována i druhům přechodně zavlékaným a méně často pěstovaným rostlinám okrasným a užitkovým. Jsou uvedeny jejich charakteristiky taxonomické a chorologické (včetně základní synonymiky, exsikátů, zhodnocení variability a karyologických poměrů), velká pozornost je věnována i údajům o jejich ekologii a cenologii, dynamice jejich výskytu, charakteristice jejich celkového rozšíření a jejich praktickému významu jako zdroji potravin, surovin, léčiv, jako okrasných rostlin, plevelů apod., stručně jsou zmíněny obsahové látky a případná jedovatost. Velmi užitečné jsou určovací klíče pro čeledi, rody, druhy i poddruhy a zájem uživatelů je přitahován i často bohatými bibliografickými seznamy u jednotlivých čeledí a rodů. Přehledně členěný text doprovázejí originální, převážně podle živého materiálu pořízené kresby, znázorňující většinu druhů jak v celkovém vzhledu, tak v detailech, a usnadňující jejich správné určení. Květena ČR je rozvržena do devíti svazků.

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních středoevropských flór je důležitým zdrojem informací i pro botaniky z ostatních zemí. Je určena výzkumným pracovníkům teoretických i aplikovaných oborů botaniky a dalších biologických odvětví, odborníkům v otázkách životního prostředí a ochrany přírody, odborným pracovníkům v zemědělské a lesnické praxi, učitelům biologie na školách všech stupňů i studentům, jakož i ostatním zájemcům o flóru z řad široké veřejnosti. Z devítidílného kompendia vyšlo dosud 8 svazků, které jsou dílem rozsáhlého kolektivu složeného z nejlepších fytotaxonomů z České republiky. Dosud se podílelo na vydaných 8 svazcích (včetně všeobecných kapitol) přes 50 autorů. Tzv. kmenoví autoři, tj. ti, kteří se podíleli alespoň na třech svazcích, jsou nebo byli pracovníky těchto institucí: Botanický ústav AV ČR Průhonice, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Národní muzeum Praha, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno, Moravské muzeum Brno, Severočeské muzeum Liberec a Agronomická fakulta ČZU Praha.

Koordinujícím pracovištěm od zrodu projektu po současnou dobu je Botanický ústav AV ČR Průhonice. Dosud vydaných osm svazků zahrnuje zpracování 181 čeledí, 861 rodů a 2954 číslovaných druhů, přičemž většina druhů je také originálně zobrazena na 942 celostránkových tabulí. Kompendium vydává ACADEMIA, nakladatelství Akademie věd ČR. Všechny dosud vydané svazky lze zakoupit nebo objednat v knihkupectví nakladatelství Academia, Václavské náměstí 34, 110 00 Praha 1 (1. patro) – tel. 224223511, fax 224223520, nebo v dalších dvou prodejnách v Praze či v prodejně v Brně.


KVĚTENA ČR, díl 1 (1988, 2. vydání 1997)

Editoři Slavomil Hejný a Bohumil Slavík
K tisku připravili Jindřich Chrtek, Pavel Tomšovic a Miloslav Kovanda

První díl obsahuje část všeobecnou (stručná historie floristicko-fytogeografického výzkumu, neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci, vegetační a fytogeografická charakteristika květeny ČR, přehled vyšších vegetačních jednotek, regionálně fytogeografické členění ČR, pojetí základních taxonomických kategorií, zásady zpracování českého jmenosloví, obsáhlý terminologický slovník, přehled základní literatury) a část speciální – kapraďorosty, nahosemenné a 16 čeledí dvouděložných krytosemenných rostlin, z významnějších např. leknínovité (Nymphaeaceae), čemeřicovité (Helleboraceae), pryskyřníkovité (Ranunculaceae), makovité(Papaveraceae) a jilmovité (Ulmaceae). 557 str. – 113 obr. tab. – 52 map – 32 str. kříd. příl. – 2 obr. – 1 mapa v příloze, u 2. vydání na předsádce – česky; anglicky souhrn – váz. s přebalem 390 Kč.


KVĚTENA ČR, díl 2 (1990, 2. vydání 2003)

Editoři Slavomil Hejný a Bohumil Slavík
K tisku připravili Lubomír Hrouda a Vladimír Skalický

Druhý díl zahrnuje 29 čeledí dvouděložných rostlin, z významnějších např. bukovité (Fagaceae), břízovité (Betulaceae), hvozdíkovité (Caryophyllaceae), merlíkovité (Chenopodiaceae), rdesnovité (Polygonaceae), violkovité (Violaceae), dýňovité (Cucurbitaceae) a vrbovité (Salicaceae). 540 str. – 119 obr. tab. – 1 obr. – 1 mapa na předsádce – česky; úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 390 Kč. é (Papaveraceae) a jilmovité (Ulmaceae). 557 str. – 113 obr. tab. – 52 map – 32 str. kříd. příl. – 2 obr. – 1 mapa v příloze, u 2. vydání na předsádce – česky; anglicky souhrn – váz. s přebalem 390 Kč.


KVĚTENA ČR, díl 3 (1992, 2. vydání 2003)

Editoři Slavomil Hejný a Bohumil Slavík
K tisku připravili Jan Kirschner a Bohdan Křísa

Třetí díl obsahuje 17 čeledí dvouděložných rostlin, z významnějších např. brukvovité (Brassicaceae), prvosenkovité (Primulaceae), slézovité (Malvaceae), pryšcovité (Euphorbiaceae), lomikamenovité (Saxifragaceae), mandloňovité (Amygdalaceae) a jabloňovité (Malaceae). 542 str. – 114 obr. tab. – 1 obr. – 1 mapa na předsádce – česky; úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 390 Kč.


KVĚTENA ČR, díl 4 (1995)

Editor Bohumil Slavík
K tisku připravili Miroslav Smejkal, Marie Dvořáková a Vít Grulich

Čtvrtý díl obsahuje tři čeledi – růžovité (Rosaceae), sapanovité (Caesalpiniaceae) a bobovité (Fabaceae). Podrobně jsou zpracovány i taxonomicky obtížné rody, jako ostružiník (Rubus), kontryhel (Alchemilla), mochna (Potentilla), růže (Rosa) a další. Nově je v úvodu zařazena kapitola o fytogeografických rysech zpracovávaných čeledí. 529 str. – 109 obr. tab. – 33 map – 1 obr. – 1 mapa na předsádce – česky; úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 390 Kč.


KVĚTENA ČR, díl 5 (1997)

Editor Bohumil Slavík
K tisku připravili Jindřich Chrtek jun. a Pavel Tomšovic

Pátý díl obsahuje 38 čeledí cévnatých rostlin, z významnějších rosnatkovité (Droseraceae), pupalkovité (Onagraceae), javorovité (Aceraceae), kakostovité (Geraniaceae), netýkavkovité (Balsaminaceae), miříkovité (Apiaceae), řešetlákovité (Rhamnaceae), zimolezovité (Caprifoliaceae), kozlíkovité (Valerianaceae) a štětkovité (Dipsacaeae). Připojena je též kapitola s fytogeografickou charakteristikou zpracovaných čeledí. 560 str. – 126 obr. tab. – 38 map – 1 obr. – 1 mapa na předsádce – česky; úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 360 Kč.


KVĚTENA ČR, díl 6 (2000)

Editor Bohumil Slavík
K tisku připravili Jindřich Chrtek jun. a Jitka Štěpánková

Šestý díl obsahuje 23 čeledí cévnatých rostlin, z významnějších mořenovité (Rubiaceae), brutnákovité (Boraginaceae), lilkovité (Solanaceae), krtičníkovité (Scrophulariaceae), hluchavkovité (Lamiaceae) a zvonkovité (Campanulaceae). Připojena je též kapitola s fytogeografickou charakteristikou zpracovaných čeledí. 770 str. – 129 obr. tab. – 60 map – 1 obr. – 1 mapa na předsádce – česky; úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 390 Kč.


KVĚTENA ČR, díl 7 (2004)

Editoři: Bohumil Slavík a Jitka Štěpánková
K tisku připravili: Jan Štěpánek a Jitka Štěpánková

Sedmý svazek zahrnuje poslední řád dvouděložných rostlin hvězdnicotvaré (Asterales) se 3 čeleděmi: hvězdnicovité – Asteraceae (vyjma rodu Taraxacum), ambróziovité – Ambrosiaceae, čekankovité – Cichoriaceae, celkem s 96 rody a 402 druhy zpracovanými podrobně, a mnoha dalšími, zpracovanými poznámkovou formou. 767 stran publikace zahrnuje i 128 celostránkových obrazových tabulí a 53 map rozšíření vybraných druhů. Úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 490 Kč.


 

KVĚTENA ČR, díl 8 (2010)

Hlavní editor: Jitka Šěpánková
Editoři svazku: Jindřich Chrtek ml., Zdeněk Kaplan a Jitka Štěpánková

Osmý svazek zahrnuje jeden rod dvouděložných rostlin – pampelišku (Taracaxum) z čeledi čekankovitých (Cichoriaceae) se 179 druhy zpracovanými podrobně a dalšími, zpracovanými poznámkovou formou. Dále obsahuje klíč k určení všech čeledí jednoděložných rostlin, z nichž je zde zpracováno 27 (Acoraceae – Amaryllidaceae) se 75 rody a 199 číslovanými druhy, a mnoha dalšími, uvedenými v Poznámkách. Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. Potamogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Convallariaceae a Hyacinthaceae. 712 stran textu je doplněno 104 celostránkovými obrazovými tabulemi. Úvodní kapitoly anglicky – váz. s přebalem 550 Kč


V současné době se pracuje na posledním, devátém svazku tohoto encyklopedického díla. Devátý svazek bude obsahovat zbývající čeledě jednoděložných rostlin, z těch nejvýznamnějších např. šáchorovité (Cyperaceae) a lipnicovité (Poaceae) Zároveň se připravuje dodatek k dříve publikovaným svazkům, který bude obsahovat nově popsané taxony a nová zpracování některých taxonomicky obtížných skupin, doplňky k významným změnám v rozšíření a k chromozomovým počtům, doplňky k taxonomické literatuře a řadu seznamů a přehledů statisticky shrnující informace o květeně ČR. Nedílnou součástí bude rejstřík k všem devíti svazkům.

 

 Svazek 1 (1988, 1997)
 1. Huperziaceae
 2. Lycopodiaceae
 3. Selaginellaceae
 4. Isoetaceae
 5. Equisetaceae
 6. Ophioglossaceae
 7. Osmundaceae
 8. Hymenophyllaceae
 9. Cryptogrammaceae
 10. Sinopteridaceae
 11. Hypolepidaceae
 12. Thelypteridaceae
 13. Aspleniaceae
 14. Athyriaceae
 1. Aspidiaceae
 2. Blechnaceae
 3. Polypodiaceae
 4. Marsileaceae
 5. Salviniaceae
 6. Azollaceae
 7. Ginkgoaceae
 8. Pinaceae
 9. Taxodiaceae
 10. Cupressaceae
 11. Taxaceae
 12. Magnoliaceae
 13. Calycanathaceae
 14. Aristolochiaceae
 1. Nyphaeaceae
 2. Ceratophyllaceae
 3. Helleboraceae
 4. Ranunculaceae
 5. Berberidaceae
 6. Papaveraceae
 7. Fumariaceae
 8. Hamamelidaceae
 9. Platanaceae
 10. Ulmaceae
 11. Moraceae
 12. Cannabaceae
 13. Urticaceae

 

 Svazek 2 (1990, 2003)
 1. Fagaceae
 2. Betulaceae
 3. Corylaceae
 4. Carpinaceae
 5. Juglandaceae
 6. Phytolaccaceae
 7. Nyctaginaceae
 8. Aizoaceae
 9. Portulacaceae
 10. Illecebraceae
 1. Caryophyllaceae
 2. Chenopodiaceae
 3. Amaranthaceae
 4. Polygonaceae
 5. Plumbaginaceae
 6. Paeoniaceae
 7. Hypericaceae
 8. Elatinaceae
 9. Violaceae
 10. Cistaceae
 1. Cucurbitaceae
 2. Begoniaceae
 3. Tamaricaceae
 4. Salicaceae
 5. Ericaceae
 6. Vacciniaceae
 7. Pyrolaceae
 8. Monotropaceae
 9. Empetraceae

 

 Svazek 3 (1992, 2003)
 1. Brassicaceae
 2. Resedaceae
 3. Primulaceae
 4. Tiliaceae
 5. Malvaceae
 6. Buxaceae
 1. Euphorbiaceae
 2. Thymelaeaceae
 3. Grossulariaceae
 4. Hydrangeaceae
 5. Philadelphaceae
 6. Crassulaceae
 1. Saxifragaceae
 2. Parnassiaceae
 3. Spiraeaceae
 4. Amygdalaceae
 5. Malaceae

 

 Svazek 4 (1995)
 1. Rosaceae
 1. Caesalpiniaceae
 1. Fabaceae

 

 Svazek 5 (1997)
 1. Droseraceae
 2. Lythraceae
 3. Onagraceae
 4. Trapaceae
 5. Haloragaceae
 6. Hippuridaceae
 7. Anacardiaceae
 8. Simaroubaceae
 9. Rutaceae
 10. Staphyleaceae
 11. Aceraceae
 12. Sapindaceae
 13. Hippocastanaceae
 1. Linaceae
 2. Zygophyllaceae
 3. Oxalidaceae
 4. Geraniaceae
 5. Tropaeolaceae
 6. Balsaminaceae
 7. Polygalaceae
 8. Cornaceae
 9. Araliaceae
 10. Hydrocotylaceae
 11. Apiaceae
 12. Aquifoliaceae
 13. Celastraceae
 1. Rhamnaceae
 2. Vitaceae
 3. Oleaceae
 4. Santalaceae
 5. Loranthaceae
 6. Viscaceae
 7. Elaeagnaceae
 8. Caprifoliaceae
 9. Sambucaceae
 10. Adoxaceae
 11. Valerianaceae
 12. Dipsacaceae

 

 Svazek 6 (2000)
 1. Apocynaceae
 2. Asclepiadaceae
 3. Gentianaceae
 4. Menyanthaceae
 5. Rubiaceae
 6. Polemoniaceae
 7. Convolvulaceae
 8. Cuscutaceae
 1. Hydrophyllaceae
 2. Boraginaceae
 3. Solanaceae
 4. Buddlejaceae
 5. Scrophulariaceae
 6. Bignoniaceae
 7. Orobanchaceae
 8. Lentibulariaceae
 1. Glubulariaceae
 2. Plantaginaceae
 3. Verbenaceae
 4. Lamiaceae
 5. Callitrichaceae
 6. Campanulaceae
 7. Lobeliaceae

 

 Svazek 7 (2004)
 1. Asteraceae
 1. Ambrosiaceae
 1. Cichoriaceae (excl. Taraxacum)

 

 Svazek 8 (2010)
154. CichoriaceaeTaraxacum
155. Acoraceae      
156. Araceae
157. Lemnaceae
158. Butomaceae
159. Alismataceae
160. Hydrocharitaceae
161. Najadaceae
162. Scheuchzeriaceae  
163. Juncaginaceae
164. Potamogetonaceae
165. Zannichelliaceae
166. Tofieldiaceae
167. Nartheciaceae
168. Melanthiaceae
169. Trilliaceae
170. Colchicaceae
171. Uvulariaceae                
172. Liliaceae
173. Orchidaceae
174. Iridaceae
175. Hemerocallidaceae
176. Convallariaceae
177. Asparagaceae
178. Hyacinthaceae
179. Anthericaceae
180. Alliaceae
181. Amaryllidaceae