Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard (2007 - 2010)

Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard

(2007 – 2010)

1027_Svalbard

Projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (INGO LA341). Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard je interdisciplinární (biologie a klimatologie) výzkumný projekt a je jedním s dílčích úkolů výzkumu polárních oblastí v rámci programu Mezinárodního polárního roku (International Polar Year IPY 2007 – 2008). Projekt je zaregistrován na stránkách Svalbardského vědeckého fóra. Projekt koordinuje Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupodílí se také Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Projekt má za cíl:

  • zmapování biologické diverzity terestrického ekosystému (cyanobakterie, řasy, mechorosty, lišejníky a cévnaté rostliny)
  • popsat diverzitu parazitů mořských živočichů
  • monitorovat mikroklima na vybraných stanovištích
  • zkoumat fungování vybraných parametrů ekosystémů v zálivu Petuniabukta, Biljefjorden (centrální Špicberky, souostroví Svalbard).

Po dvou letních sezónách máme instalované mikroklimatické stanice, dokončený popis současné vegetace, včetně zmapování rozšíření jednotlivých rostlinných společenstev, zpracované výsledky z opětovného mapování vegetace malého území v Blízkosti Brucebyen po 70 letech a aktualizované údaje o flóře vyšších rostlin, mechorostů a lišejníků. Shromáždili jsme vzorky pro molekulární analýzu, nezbytnou pro popis biodiverzity u sinic, řas a parazitů a založili jsme experimenty manipulující s klimatem pomocí otevřených skleníčků, v nichž bude zkoumána například dekompozice mechorostů nebo ekologie sinice Nostoc, která tvoří makroskopické kolonie a je schopna fixovat dusík.

Projekt pomáhá vytvořit podmínky pro systematický výzkum střední části Svalbardu, který byl doposud výzkumníky z jiných zemí opomíjen a současně rozvíjet mezioborový Arktický výzkum na českých vysokých školách a akademických pracovištích.

Další informace jsou k dispozici na domovské stránce tohoto projektu

Kontakt:
doc. Ing. Josef Elster, CSc.
tel. 384 721 156
email: jelster@butbn.cas.cz