Taxonomické oddělení

Taxonomické oddělení

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Výzkum Taxonomického oddělení je zaměřen na široké spektrum otázek fylogeneze a evoluce, taxonomie, genetické variability a mikroevoluce, druhové diverzity České republiky a dalších vybraných světových oblastí, v neposlední řadě na ochranu genofondu. Podle objektu studia je výzkum organizován do dvou hlavních badatelských skupin:

Systematika a taxonomie cévnatých rostlin

Studium systematiky a taxonomie cévnatých rostlin je cíleno do čtyř základních směrů výzkumu:

 • Studium druhové diverzity České republiky a dalších vybraných regionů světa. Výstupem jsou flórová díla, seznamy a atlasy rozšíření. Taxonomické oddělení je hlavním koordinátorem projektu Květena České republiky. Zároveň plní roli Národní kontaktní centrum pro řadu významných mezinárodních projektů.
 • Taxonomické monografie shrnující poznatky získané jak na základě klasických taxonomických metod, tak metod molekulární biologie. V celosvětovém měřítku nebo v oblastech významného centra diverzity jsou monograficky zpracovávány vybrané rostlinné skupiny JuncaceaePotamogetonaceae, rody HieraciumMyosotis aTaraxacum).
 • Studium fylogeneze a evoluce na úrovní druhů až čeledí (Juncaceae,PotamogetonaceaeHieraciumTaraxacum).
 • Studium genetické variability a mikroevoluce.
  Studovány jsou otázky speciačních procesů (ElytrigiaJuncusPotamogeton, Tragopogon), polyploidních komplexů (MyosotisHieracium a agamických skupin (HieraciumTaraxacum).

Účastníme se

Species Plantarum – Flora of the World
Flora of China
Flora Nordica
Flora Hellenica
Flora Iberica
Flora of the Ladakh
Flora Slovenska
Určovací kluč papraďorostov a semenných rostlin Slovenska
Exkursionsflora für Österreich
Exkursionsflora von Deutschland. Band 4, Gefasspflanzen: Kritischer Band
Skupina pro studium fylogeneze a evoluce čeledi Juncaceae
Hieracium study group

Koordinujeme

Květena České republiky
Klíč k určování cévnatých rostlin

Seznamy

Seznam vyšších rostlin květeny České republiky
Chromozomové počty taxonů flóry České a Slovenské republiky
Databáza papraďorostov a semenných rostlin Slovenska
Euro+Med

Atlasy

Fytokartografické syntézy
Atlas ostružiníků České republiky – připravuje se
Atlas Florae Europae 1-14

Národní kontaktní centrum mezinárodních projektů:

Euro+Med
European Network for Biodiversity Information ENBI
Atlas Florae Europae
Species Plantarum – Flora of the World

Systematika, taxonomie a ekologie lišejníků a hub

Lichenologie

 1. Studium druhové diverzity
  • Katalog lišejníků ČRKatalog lišejníků České Republiky (A. Vězda, J. Liška) vyd. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1999. 283 p. Práce shrnuje více než dvousetletou historii lichenologických výzkumů na dnešním území ČR. Obsahuje kompletní bibliografii našich i zahraničních prací (více než 800 prací), soupis druhů s veškerou synonymikou a excerpcí literatury (citace ke každému taxonu). Katalog tak poprvé umožňuje posoudit biodiversitu lišejníků ČR (udáváno je celkem 1534 druhů v 255 rodech.Objednávky: H. Zbuzková, ved. knihovny Botanického ústavu AV ČR, 252 43 Průhonice. Cena: 135 Kč, cizina 14 EUR, resp. 15.80 USD, pro SR 160 Kč (cena bez poštovného).
  • terénní výzkum ČR, zemí střední, severní, jihovýchodní Evropy aj.
  • soupis typů druhů lišejníků popsaných z ČR (projekt IAA600050712)
 2. Studium taxonomie využívající vedle klasických metod chemické analýzy (TLC), elektronovou mikroskopii (SEM) a molekulárně genetickou analýzu
  • LeprariaLecanoraTrapeliopsis 
 3. Studium systematiky
  • molekulárně genetické metody různých skupin a jejich příbuznost (OmphalinaTrypetheliaceae)
 4. Studium chorologie a ekologie
  • rozšíření vybraných taxonů a změny rozšíření a jeho příčiny
 5. Ochrana lišejníků
  • Červený seznam lišejníků
  • průzkum chráněných území (Šumava, Muráňská planina, Bukovské vrchy aj.)

Mykologie

Mykologická skupina se zabývá studiem systematiky a taxonomie lignikolních nestromatických peritheciálních askomycetů a jejich dematiových hyfomycetových anamorf. Ke studiu se využívají fylogenetické přístupy, založené na detailních morfo-taxonomických a kultivačních studiích, molekulárním výzkumu ITS, jaderné SSU a LSU rDNA a RPB2, strukturální fylogenezi a predikci sekundárních (2D) struktur pro zkvalitnění alignmentu, který tak umožní začlenění fylogenetického signálu i z nejasně seřazených homologiích úseků sekvencí.
Askomycety představují největší známou skupinu hub, která je typická velkou morfologickou variabilitou a přítomností v různých ekosystémech a geografických oblastech. Detailní znalosti teleomorfy a anamorfy, dvou rozdílných reprodukčních fází životního cyklu, jsou nezbytné pro řešení problémů souvisejících s biologií, ekologií, taxonomií a fylogenezí těchto mikroorganismů. Jednotlivé úkoly a cíle výzkumu jsou proto utvářeny tak, aby řešily systematické a fylogenetické otázky týkající se málo fylogeneticky prozkoumaných skupin, peritheciálních askomycetů, integraci taxonomie anamorfy a telemorfy do životního cyklu askomycetů a aby přispívaly k celkové integraci anamorfních hub do „botanického systému“.
Hlavní výzkumné aktivity jsou soustředěny na světovou monografii rodu Chaetosphaeria a jeho anamorf a molekulárně-taxonomickou studii saprofytických hub z Ceratostomellakomplex. Současný výzkum rovněž zajišťuje studium biodiverzity mikroskopických lignikolních saprofytických hub v porostech s přirozenou skladbou vegetace.