Podpora kvalitních projektů H2020-MSCA-IF-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0018001
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 7 189 968 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Hlavní cíl projektu:

Projekt přináší finanční podporu dvěma kvalitním projektům z evropského programu Horizon 2020, z výzvy Marie Sklodowska Curie Action – IF v roce 2019. Navzdory vysokému hodnocení v této evropské soutěži nebyly nakonec projekty financovány pro nedostatek alokace fin. prostředků ve výzvě.

Projekt dává těmto „no money“ projektům realizace připraveného výzkumu, profesního rozvoje mladých výzkumných pracovníků a týmů Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., díky podpoře z Evropského sociálního fondu.

Očekávané výsledky:

KA1. Jde o příjezd výzkumného pracovníka ze zahraničí. Výsledkem jeho práce bude zlepšení porozumění mechanismům, které stojí za dlouhodobou reakcí biodiverzity rostlinných společenstev v kontinentálním měřítku na změny prostředí vyvolané člověkem a vymezení vhodných politik a postupů na ochranu biodiverzity v evropském měřítku.

KA2. Jde o výjezd výzkumného pracovníka BÚ AV ČR, v. v. i. do zahraničí (Švýcarsko). Výsledkem jeho práce bude dokumentace přímých důsledků polyploidizace na strukturu genomu a fenotyp modelové rostliny; adaptivní potenciál změn bude následně experimentálně zhodnocen s využitím moderních genomických technik.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.