Centrum pro algologii

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace ׀ Web oddělení

 

Výzkumná témata

  • Taxonomie a diverzita sinic a řas
  • Ekologie a ekofyziologie sinic a řas v extrémních podmínkách
  • Fyziologie a biochemie sinic a řas

 

Vybrané výsledky

1/ Život v extrémních podmínkách, pohled na biologické schopnosti

Od hlubin oceánských příkopů a zeměpisných pólů až po vesmír lze nalézt organismy žijící v pozoruhodně extrémních podmínkách. Tato kniha poskytuje popis těchto systémů a jejich mimořádných obyvatel, extremofilů.

  • Di Prisco G., Edwards H. G. M., Elster J. & Huiskes A. H. L. (eds.) 2020: Life in Extreme Environments, Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1 – 364.

Obálka knihy Life in extreme environments

 

2/ Fotoprotektivní a fotosyntetické pigmenty půdních mikrobiálních společenstev z různých nadmořských výšek Západního Himaláje

Pro ochranu před silným UV zářením produkují půdní mikrobiální společenstva fotoprotektivní pigmenty. My jsme studovali výskyt a složení ochranných pigmentů u mikroorganismů v půdách Západaního Himaláje – jak se jejich výskyt mění ve výškách mezi 4300 – 6000m, tedy od chladných pouští, přes stepi, alpínské a subnivální pásmo. Hlavním pigmentem napříč všemi habitat byl scytonemin. Nalezli jsme i vzácně se vyskytující bacteriochlorophyll a. Nejvetší diversita pigmentů se vyskytovala v alpínském pásmu a nejvíce závisí na celkové koncentraci dusíku a obsahu kationtů v půdě.

  • Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M. & Doležal J. 2019: Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages. Soil Biology and Biochemistry 132: 153-164.

Studovaná lokalita v oblasti Ladaku, Indie, Tibetská náhorní plošina: Habitaty a nadmořské výšky, ze kterých byly extrahovány mikrobiální fotoprotektivní pigmenty v půdách.

Studovaná lokalita v oblasti Ladaku, Indie, Tibetská náhorní plošina: Habitaty a nadmořské výšky, ze kterých byly extrahovány mikrobiální fotoprotektivní pigmenty v půdách.

 

3/  Diverzita a ekologie cyanobakterii a řas půd ve vysoké Arktidě

(Ve spolupráci s University of Liège, Belgie)

Oblast Arktidy je vystavena klimatickým změnám. Sinice a řasy jsou důležitou součástí půdního ekosystému. Práce přináší přehled diverzity sinic a řas na třech rozdílných lokalitách: vyzvednutá mořská terasa se zapojenou vegetací, vrchol nunataku bez vegetace a předpolí ledovce bez vegetace v centrální části Svalbardu. Diverzita a ekologie sinic a řas na těchto lokalitách byla porovnána na základě morfologické diverzity a sekvence sinicové 16S rRNA a 18S rRNA u eukaryotických řas. Současně byly popsány ekologické rozdílnosti studovaných biotopů. Sinice (Leptolyngbya spp.) převládají v málo vyvinutých půdách, řasy (zelené a xanthophytní) jsou naopak dominantní v půdě zapojené tundry.

  • Pushkareva E, Wilmotte A, Laska K, Elster J. (2019) Comparison of Microphototrophic Communities Living in Different Soil Environments in the High Arctic. Front. Ecol. Evol. 7:393, doi: 10.3389/fevo.2019.00393

Předpolí ledovce Hørbye
Předpolí ledovce Hørbye (Svalbard). Foto J. Kavan