Postdoc position in plant functional ecology

22. 10. 2020

The lab of Lars Götzenberger at the Department of Functional Ecology, Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences in Třeboň (Czech Republic) is looking for a postdoctoral researcher for starting a postdoc in January 2021 for the duration of 2 years, more information here

Uzavření knihovny Botanického ústavu v Průhonicích i v Třeboni od 22. října

22. 10. 2020

Dovolujeme si upozornit návštěvníky knihoven Botanického ústavu AV ČR, že v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR dne 21. 10. 2020 budou knihovny od čtvrtka 22. 10. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Návod pro práci z domova/Instructions for home office needs

20. 10. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

 

v příloze tohoto mailu naleznete informace, které Vám mohou pomoci při práci z domova.

 

S přáním dobré imunity a radostné mysli

 

Jana Burdová

Za celé OIT

Návod

 

 

Dear Colleagues,

 

In the attachment to this email you will find information that can help you work from home.

 

Wishing you good health and a happy mind

 

Jana Burdová OIT

Instructions

Nakládání s listovým odpadem

19. 10. 2020

Venku teď můžeme pozorovat, jak rostliny odhazují nepotřebné části, většinou listy, jen tak kolem sebe, vůbec se neobtěžují s tříděním tohoto odpadu. I když se nám to může zdát nezodpovědné, rostliny jsou v nakládání s odpadem daleko před námi, produkují totiž pouze kompostovatelný odpad a linka na jeho zpracování je k dispozici právě tam, kde listy dopadnou. (Více)

Synchronizace mezi druhy je pro stabilitu rostlinných společenstev důležitější než prostá druhová bohatost

19. 10. 2020

Stabilita rostlinných společenstev závisí ve větší míře na tom, jestli spolu rostoucí druhy reagují odlišně na vnější podmínky než na druhové rozmanitosti společenstva. K těmto závěrům došla studie, na které se podíleli vědci z Botanického ústavu AV ČR, a která vyšla prestižním vědeckém časopise PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

(Více)

Research assistant/PhD position in the Department Experimental and functional morphology

12. 10. 2020

The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences announces PhD student/Research assistant position for three years, starting in January 2021 with possibility of prolongation, more information here (DOCX, 20 kB)

Opatření a doporučení proti šíření onemocnění COVID-19 / COVID-19 virus measures and recommendation

12. 10. 2020

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,               Dear colleagues ( Find the English version bellow)

 

v souvislosti s novou eskalací šíření onemocnění COVID-19 i prvními případy výskytu onemocnění mezi zaměstnanci BÚ důrazně doporučuji dodržovat hygienická opatření (zejména nošení roušek uvnitř budov) a omezit kontakt mezi zaměstnanci na nutné minimum.

 

Až do odvolání proto doporučuji využívat v co největší míře práci z domova (Home office), těmi zaměstnanci, kterým to charakter práce a technické vybavení umožňuje. Většina takových zaměstnanců má již uzavřenou dohodu o práci z domova. Kdo podmínky splňuje, ale smlouvu z nějakého důvodu ještě uzavřenou nemá, dohodne se se svým nadřízeným o takové možnosti emailem a souhlas k uzavření vedoucí odešle obratem emailem na osobní oddělení (Jaroslava.Odvarkova@ ibot.cas.cz).

 

Vedoucí pracovníky provozů, kde práce z domova není možná, pověřuji uspořádáním práce (organizace práce, směnný provoz) tak, aby došlo k co největšímu omezení přímých kontaktů.

 

Kolegy, kteří přesto zůstanou na pracovišti důrazně žádám o následující:

 • Omezte kontakt s ostatními kolegy na nutné minimum.
 • Striktně dodržujte hygienická pravidla.
 • Zrušte nebo odložte všechny akce, kde dochází k setkání většího počtu lidí (semináře, workshopy včetně interních akcí).
 • Zrušte nebo omezte presenční porady.

 

Vedoucí pracovníky pověřuji aby:

 • S uvedenými opatřeními seznámili zaměstnance, kteří nemají pravidelný přístup k internetu nebo nemají z povahy jejich práce vůbec zřízenou emailovou adresu.
 • Pokud vydáte nějaké pokyny, je zaslali v kopii na sekretariát.

 

Celkově opět doporučuji pracovat a komunikovat s co největším využitím internetu.

 

Pokud v důsledku výše uvedených opatření budou některé části areálu delší dobu bez přítomnosti pracovníků, dbejte na jejich zabezpečení (zavřená okna, zamčené dveře).

 

Připomínám, že hromadné informace k opatřením v rámci BÚ budou opět dostupné:

 

Další upřesňující informace budou rozeslány pravděpodobně již během pondělí.

 

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví,

 

Jan Wild

 

 

——————-ENGLISH ——————

————————————————-

 

In connection with the new escalation of the spread of COVID-19 and the first cases of the disease among IB employees, I strongly recommend following hygiene measures (especially wearing face masks inside buildings) and reducing contact between employees to what is absolutely necessary.

 

Until further notice, I therefore recommend that Home Office be used as much as possible by those employees who are allowed to do so by the nature of their work and technical equipment. Most such employees already have an agreement for home office. Whoever meets the conditions for home office, but for some reason has not yet concluded a contract, agrees with his head of department on such an option by email and the head sends the consent by email to the personal department (Jaroslava. Odvarkova@ibot.cas.cz).

 

I entrust Head of departments where work from home is not possible to organize work (work organization, shift operation) so that direct personal contacts are limited as much as possible.

 

Colleagues who still remain in the workplace, I urge the following:

 • Keep contact with other colleagues to a minimum.
 • Strictly follow hygiene rules.
 • Cancel or postpone all events where more people meet (seminars, workshops, including internal events).
 • Cancel or reduce attendance meetings.

 

I entrust Team Leaders, Heads of Departments:

 • To inform team members, who have no e-mail access about the measures.
 • If you issue any instructions, please send a copy of them to the Secretariat.

Overall, I recommend to work and communicate using the Internet.

 

If, as a result of the above measures, some part of your workplace will stay with no presence of workers, please ensure the security. Close windows, lock doors and so on.

 

I remind you that the information on the measures within the IB will be available again:

 

 

Thank you for your cooperation and I wish you all good health,

 

 

Jan Wild

Doporučení k efektivnímu nakládání s nepůvodními dřevinami

12. 10. 2020

Vědci z Botanického ústavu AV ČR spolupracovali s mezinárodním týmem odborníků na návrhu celosvětových pravidel, jak využívat nepůvodní druhy dřevin. Doporučení jsou vypracována s ohledem na ochranu biodiverzity a ekosystémů, pro něž invazní nepůvodní druhy představují další hrozbu vedle probíhající klimatické změny. Na druhou stranu jsou ale nepůvodní dřeviny v mnoha zemích důležitým ekonomickým artiklem, proto je třeba obě tyto skutečnosti zohlednit. (Více)

Vedoucí technik realizace obnovných prací v parku v rámci projektu IROP

9. 10. 2020

Botanický ústav, v. v. i. je majitelem a správcem Průhonického parku – národní kulturní památky a památky UNESCO. Pojďte s námi obnovovat krásu unikátního díla zahradní architektury! V období 2020 – 2023 se budeme věnovat revitalizaci porostů, parkových cest, nákupu mechanizace pro úpravy v parku, opravám drobných staveb v parku a vytváření nových expozic pro návštěvníky v projektu č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004660 financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu. Pro tento projekt je otevřena nová pozice Vedoucí technik realizace obnovných prací v parku v rámci projektu IROP. Více informací zde. (DOCX, 936 kB)

 

Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

8. 10. 2020

Před nevratným poškozením krajiny a nezodpovědným plánováním dlouhodobých a rekordně drahých projektů varují signatáři Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL)(DOCX, 25 kB). Mezi signatáři jsou přední osobnosti vědecké a odborné obce. Za náš ústav vyjádřili svým podpisem podporu Jan Wild a Petr Pyšek. Vyjadřují zásadní znepokojení nad usnesením vlády České republiky o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL). Podle nich jde o zcela zbytečný a neúměrně drahý projekt, který významně a nevratně poškodí říční ekosystémy, vodní režim krajiny a životní prostředí. Více naleznete v prohlášení (viz link v textu).

PostDoc position in functional morphology and anatomy of plants

7. 10. 2020

The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences announces PostDoc position for one year, starting in January 2021 with possibility of prolongation, more information here(DOCX, 19 kB)

Praemium Academiae pro botaničku Jitku Klimešovou

1. 10. 2020

Nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii, letos obdrželi čtyři vynikající vědci, kteří patří k mezinárodním špičkám ve svých oborech: Jitka Klimešová z Botanického ústavu AV ČR, Petr Šittner z Fyzikálního ústavu, Pavel Zemánek z Ústavu přístrojové techniky a Leoš Valášek z Mikrobiologického ústavu. Smyslem Akademické prémie neboli Praemium Academiae, která se udílí již čtrnáctým rokem, je finančně i morálně podporovat skutečnou vědeckou excelenci. (Více)

Invaze pokračují: do roku 2050 bude nepůvodních druhů o celou třetinu více

1. 10. 2020

Do roku 2050 se zvýší počet nepůvodních druhů ve světě o 36 %. V Evropě je trend ještě výraznější, do poloviny tohoto století zdomácní 2500 nových nepůvodních druhů, což představuje relativní nárůst o 64 % oproti roku 2005. Počet invazních druhů by bylo možné snížit přísnějšími předpisy o biologické bezpečnosti. K těmto závěrům došla studie uskutečněná mezinárodním vědeckým týmem, na které se podíleli také vědci Botanického ústavu AV ČR Petr Pyšek a Jan Pergl. (Více)

Za našimi humny

30. 9. 2020

Určitě milujete filmy o přírodě, kterými provádí David Attenborough. Ten nejnovější se jmenuje Vymírání (Extinction) a tvůrci se v něm snaží ukázat, jak lidstvo drancováním přírody způsobuje vymírání druhů. Argumentem jsou exotičtí živočichové z dalekých krajů, takže rostlin ve střední Evropě se problém netýká… nebo jak to je?

(Více)

Překvapivé druhové bohatství himálajských pampelišek: vyšla kompletní monografie rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech

23. 9. 2020

Znalci pampelišek v Botanickém ústavu, Jan Kirschner a Jan Štěpánek navázali na objevy Leoše Klimeše z území západního Himálaje a po mnohaletém úsilí spolu s kolektivem dalších badatelů z BÚ připravili kompletní monografii rodu Taraxacum v Ladáku a přilehlých oblastech. Z oblasti popsali 50 druhů pampelišek, které dosud nebyly známy. (Více)

Výběrové řízení do programu podpory talentovaných doktorandů GROW

23. 9. 2020

Botanický ústav AV ČR se podílí na vědecké výchově mladých pracovníků a ve snaze silněji je stimulovat k odbornému růstu zavedl program GROW na podporu mimořádně talentovaných Ph.D. studentů. Více informací zde(DOC, 1,3 MB)

Dny otevřených dveří v Botanické zahradě Třeboň

14. 9. 2020

V Botanické zahradě Třeboň se od 10. do 12. září konaly dny otevřených dveří. V rámci volných nebo komentovaných prohlídek si návštěvníci mohli kromě zahrady prohlédnout také výstavu zajímavých tropických a subtropických rostlin Cizokrajné vodní a masožravé rostliny nebo panelovou výstavu Příběhy biologických sbírek. Fotografie z akce zde.

Cena Nakladatelství Academia pro Klíč ke květeně ČR

7. 9. 2020

Ceny Nakladatelství Academia se udílely v pátek 4. září 2020 v budově Akademie věd ČR v Praze. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Zdeňka Kaplana a kolektivu autorů Klíč ke květeně České republiky. Více o letošních cenách zde.

Vesmír ve vesmíru, ve vesmíru…

7. 9. 2020

Přiznejme si se začínajícím školním rokem, že se někdy děti učí zbytečnosti. Například jeden učitel na vysoké škole chtěl, abychom si pamatovali, kolikrát máchne komár křídly za jednu sekundu. Taková nepodstatná věc! Ale víte, co nám zatajili? Jaký je nejrychlejší pohyb v rostlinné říši. Je to nasátí kořisti pastí vodní masožravé rostliny bublinatky, které trvá pouhé 3-4 milisekundy! Zajímavé, že? (Více)

Nejnovější technologie měření degradace materiálů biologickými činiteli

3. 9. 2020

6. října 2020 proběhne workshop, na kterém představíme nejnovější technologii, která dokáže změřit degradaci materiálů biologickými činiteli. Tato degradace nemusí být vidět, ale přesto může způsobit vážné poškození stavebních konstrukcí, ohrožení zdraví a vícenáklady. Na workshopu představíme metody měření, dosažené výsledky i praktické ukázky. Zájemci naleznou více info zde.