Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství

Platforma pro krajinu, kterou koordinuje Botanický ústav AV ČR, zve na konferenci Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství, která se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2019 v budově Akademie věd ČR. Pořádá ji Český spolek pro agrolesnictví pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Komise pro životní prostředí AV ČR. Hlavním cílem konference je představit osvědčené postupy, dosavadní vědecké výstupy a agrolesnickou politiku v zemích, kde jsou tyto systémy již zavedeny a předmětem výzkumu. Registrace je možná nejpozději do 10. 4. 2019 zde.

Agrolesnické systémy jsou způsoby hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s jednou nebo více formami zemědělské produkce (pěstování zemědělské plodiny a/nebo chov zvířat). Mezi jejich nejvýznamnější environmentální benefity patří protierozní funkce, příznivější bilance živin (omezují potřebu vstupů – hnojení), zvýšení biodiverzity, eliminace vyplavování dusičnanů, sekvestrace uhlíku v půdě. Dále fungují účinně jako ochrana vod (vyrovnávají vodní bilanci v krajině, upravují chemismus a filtraci vody). V neposlední řadě pak výrazně přispívají k vyrovnávání klimatických extrémů a jejich dopadů: vytvářejí specifické mikroklima a ochlazují krajinu. Moderní agrolesnické systémy na orné půdě jsou zároveň kompatibilní se současnými agrotechnickými postupy při využití stávající mechanizace, diverzifikují rizika a jsou perspektivní i po produkční a ekonomické stránce. Proto jsou již v mnoha zemích Evropy, ale i světa, rozšiřovány jako produkční alternativa ke konvenčnímu zemědělství. Na našem území se zemědělské hospodaření se stromy historicky běžně vyskytovalo až do začátku 20. století a v tomto smyslu se nejedná o nic nového. Zavádění dalších moderních agrolesnických systémů s významnými mimoprodukčními funkcemi tak může zvýšit konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost našeho zemědělství.

Český spolek pro agrolesnictví ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádal v minulých letech sérii seminářů a konferencí na toto téma. Nyní partnerské instituce a platformy organizují navazující konferenci, kde chtějí představit zahraniční zkušenosti, příklady dobré praxe, výsledky dosavadního výzkumu agrolesnických systémů a také související politiky v jednotlivých zemích Evropy, kde jsou tyto již řadu let součástí zemědělského hospodaření. Přednášejícími jsou téměř výhradně zahraniční hosté: praktikující zemědělci, čelní představitelé Evropské agrolesnické federace (EURAF) či výzkumníci s dlouholetými zkušenostmi.

Konference se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2019 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 206.