List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
SE610/3/00 Paleoecological genesis of vegetation and climatic changes in the tundra area in the Holocene of the Krkonoše National Park. A complex analysis of the secular changes in tundra of the Giant Mountains. 2000 - 2004
Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. 2000 - 2004
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
GA526/00/1443 Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů 2000 - 2002
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
CYANOFIX 2000 - 2003
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Subprojekt 3, Úkol 5: Dynamika klečových porostů – parametry prostorového modelu 2000 - 2004
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
Swiss Nat. Sci. Fundation
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002