GA ČR EXPRO 2019-2023

Petr Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab)

Cílem pětiletých projektů EXPRO, které uděluje Grantová agentura České republiky (GAČR), je vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, stanovit standardy excelentní vědy, pomoci překonat bariéry omezující úspěšnost návrhů projektů ERC, a poskytnout příležitost získat cenné znalosti a zkušenosti pro zájemce o podání vysoce prestižních evropských grantových projektů.

Petr Pyšek studuje invaze rostlin již více než 20 let a v tomto projektu se zaměřuje na globální syntézu.

Většina studií zabývajících se regionálními zákonitostmi druhové bohatosti naturalizovaných nepůvodních rostlin ignoruje význam stanovišť, do kterých invaze probíhá. Důvodem je, že navzdory intenzivnímu výzkumu rostlinných invazí chybí pro většinu oblastí světa spolehlivá data o vazbě zavlékaných druhů na stanoviště, a to jak v jejich původním, tak invadovaném areálu. SynHab se chystá zacelit tuto mezeru a nalézt robustní, obecně platná zobecnění týkající se makroekologických determinant globálních invazí rostlin. Novinkou tohoto přístupu bude zahrnutí stanovištních vazeb naturalizovaných druhů do komplexních modelů společně s dalšími pro invaze určujícími faktory, environmentálními, klimatickými a socioekonomickými, jakož i biologicky relevantními druhovými vlastnostmi, dobou od zavlečení a přísunem diaspor. Podrobnější vhled bude umožněn studiem mechanismů působících na menší prostorové škále, v podobě invazí rostlin do chráněných územích celého světa. To umožní odhalit, jakou roli při invazi hrají typy stanoviště s různým postavením na gradientu disturbancí a přísunu diaspor.