Analytická laboratoř v Průhonicích

Analytická laboratoř provádí převážně servisní analýzy pro jednotlivce i řešitelské skupiny v rámci projektů, jejichž nositelem je BÚ AV ČR. Významně se také podílí na analýzách pro potřeby Přírodovědecké fakulty UK a dalších vědeckých institucí.

Laboratoř nabízí především metody zaměřené na rozbory půd a rostlinného materiálu, jimiž je zjišťován celkový i dostupný obsah nutričních analytů – vápníku, hořčíku, draslíku a dalších biogenních makro- i mikroelementů. Typické jsou srovnávací analýzy půdy a rostlinné biomasy ze stejné lokality, kdy je sledován transport živin a stopových prvků. Obsah přístupných živin se nachází v půdě ve formě aniontů (uhličitany, chloridy, fosforečnany, sírany) a kationtů (amonné, vápenaté, hořečnaté atd.). Kromě biogenních prvků stanovuje obsahy řady stopových prvků, které mohou působit v půdách a rostlinné biomase kontaminačně.

K těmto analýzám se v laboratoři používají především fyzikálně-chemické metody. Pro stanovení jednotlivých prvků je využívána atomová absorpční spektrometrie s plamenným a elektrotermickým režimem, stanovení základních aniontů se provádí metodami UV spektrometrie a průtokové fotometrické analýzy, stanovení obsahu nekovových prvků (dusík, uhlík, síra) elementární analýzou a uhličitanů volumetricky. Pro stanovení druhu půdy je to zrnitostní analýza, dále stanovení pH (aktivního a výměnného), elektrické konduktivity, kationtové výměnné kapacity, výměnné acidity, obsahu vody a stanovení spalitelných látek.

Laboratoř využívá při analýzách metod vypracovaných podle platných ČSN nebo ISO norem. Pro zajištění validity výsledků laboratoř používá komerční standardy a referenční materiály, a účastní se pravidelně mezilaboratorních srovnávacích testů (ÚKZÚZ).

Kontaktní osoby

Ing. I. Plačková, ivana.plackova@ibot.cas.cz (objednávky analýz)
Ing. V. Novotná, veronika.hlochova@ibot.cas.cz (odborné konzultace)
Ing. Z. Nováková, zuzana.novakova@ibot.cas.cz (analýzy C/N)

Přístrojové vybavení

  • Analyzátor NC 2500 (Carlo Erba) – elementární analýza celkového obsahu uhlíku a dusíku v půdách a v rostlinné biomase (po úpravě také síry) a obsahu organického uhlíku v půdě (TOC).
  • AAS spektrometr ContrAA 700 (Jena Zeiss) – atomová absorpční spektrometrie s plamenným a elektrotermickým režimem využívaná pro analýzy prvků (v sortimentu cca 20ti prvků, makro i mikroelementů) v půdních extraktech, v mineralizátech biomasy a ve vodách. Přístroj je vybaven kontinuálním zdrojem záření a citlivou optikou, která umožňuje měření prvků i při nízkých koncentracích.
  • UV-vis spektrofotometr UV-400 Unicam – fotometrické analýzy fosforu, event. křemíku a aniontů v půdních extraktech a mineralizátech biomasy.
  • Průtokový analyzátor QuikChem FIA+ (Lachat) – kontinuální fotometrická, event. turbidimetrická analýza iontů (dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů, amonných solí a síranů) ve vodách a v extraktech.
  • Laserový analyzátor A-22 Micro-Tec plus (Fritsch) – zrnitostní analýza širokého spektra v suspenzích půdních vzorků.
  • Multilab WTW 540 – stanovení pH, konduktivity a salinity vod a půdních extraktů.
  • Mikrovlnná mineralizační jednotka Milestone Standard 2500 – rozklady půd, sedimentů, substrátů a rostlinné biomasy při stanovení celkových obsahů analytů. 

Ceník laboratoře
Protokol k příjmu vzorků
Příprava vzorků pro analýzy