Může být úspěch potenciálně dominantních druhů na louce předpověděn na základě jejich funkčních vlastností?

Název: Může být úspěch potenciálně dominantních druhů na louce předpověděn na základě jejich funkčních vlastností?
Řešitelé: Klimešová Jitka (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA526/09/0963
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Specificita ekologických studií činí predikování v ekologii velmi složitým, ale přesto potřebným. První generace studií rostlinných vlastností a předpověditelnosti vegetačních změn po skončení obhospodařování naznačuje, že původní myšlenka založit predikce na několika obecně akceptovaných a snadno měřitelných vlastnostech rostlin nemůže splňovat naše požadavky a vyústila v potřebu zkoumání specifičtějších vlastností rostlin. Zde chceme v modelové studii hledat klíčové specifické vlastnosti rostlin abychom mohli zodpovědět otázku zdali potenciální dominanty, které zvítězí v kompetici na louce po jejím opuštění, mohou být předpověděny na základě funkčních vlastností. Budeme brát v úvahu vlastnosti týkající se celého životního cyklu rostlin a budeme pracovat na dvou lokalitách s podobnou potenciální dominantou, lišících se abiotickými podmínkami (suchá a vlhká louka).

Zpět na seznam