Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku

Název: Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku
Řešitelé: Klimešová Jitka (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA526/07/0808
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Rostlinná společenstva vlhkých luk patří mezi nejohroženější typy vegetace ve střední Evropě. Jsou ohrožena upuštěním od tradičního obhospodařování, eutrofizací a fragmentací stanovišť. Ačkoli jsou tyto ryzikové faktory známy, chybí komplexní studie jejich specifických a společných efektů na biodiverzitu. V navrhovaném projektu chceme zjistit jaký je efekt opuštění, eutrofizace a fragmentace krajiny na druhovou a funkční diverzitu vlhkých luk v modelové krajině Železných hor. Vliv kosení a eutrofizace na funkční a druhovou diversitu bude studován pomocí manipulativního experimentu. Podmínky prostředí budou sledovány na experimentálních plochách a složení lokální flóry bude zjišťováno ve všech vlhkých loukách za použití vegetačních map Natura 2000. Omezení v šíření semen vybraných vzácných druhů rostlin bude studováno pomocí dosévacího experimentu. Cílem našeho projektu je stanovit priority v péči o vlhké louky v krajinném měřítku.

Zpět na seznam