Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů

Název: Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů
Řešitelé: Urfus Tomáš (člen výzkumné skupiny)
Flégrová Monika (člen výzkumné skupiny)
Plačková Ivana (člen výzkumné skupiny)
Krahulcová Anna (člen výzkumné skupiny)
Mahelka Václav (člen výzkumné skupiny)
Chrtek Jindřich (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Ke studiu byly vybrány dvě skupiny se zastoupením fakultativně apomiktických druhů, kde je známá alespoň částečně úroveň zbytkové sexuality (Hieracium subgen. Pilosella) či na ni lze usuzovat z populační struktury (Rubus). Vyhodnocením populací r. Hieracium ze dvou území bude testována možnost extrapolace zjištění o vysoké roli fakultativních apomiktů jako mateřských rostlin (analýzou cpDNA). U rodu Rubus bude studována struktura cytotypů v populacích, což zatím nebylo děláno pro lokální typy. Role zbytkové sexuality bude studována analýzou potomstva jak z experimentálních hybridizací, tak vznikajícího v terénu. Tyto výsledky budou konfrontovány se strukturou vybraných populací. Experimentální hybridizace jsou plánovány pro rod Hieracium, kde je krátká generační doba; budou dělány tak, aby analýza ploidie potomstva ukázala způsob jeho vzniku. U rodu Rubus budou daleko vice použity molekulární markery. U rodu Hieracium bude dále zjišťováno, zda hybridizace diploidních druhů (s velmi pravidelnou meiozou) není podnětem ke vzniku polyploidů kvůli častější tvorbě neredukovaných gamet.

Zpět na seznam