Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině

Název: Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině
Řešitelé: Krahulec František (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Struktura a dynamika rostlinných populací je určována interakcí dvou základních faktorů, tj. biologických vlastností druhů a strukturou krajiny, v níž se druh vyskytuje. Teprve tato interakce rozhoduje o tom, do jaké míry budou populace druhu úspěšné. Podstatným dlouhodobým důsledkem této interakce je vznik lokálních adaptací; ten v delším časovém horizontu zodpovídá za evoluční změny rostlinných populací, pro něž je opět určující nejen evoluční potenciál druhu, ale i struktura prostředí, v němž tyto změny probíhají a které (na různých úrovních) určuje příslušné selekční tlaky. Studium těchto dvou skupin procesů je tradičně oddělené; přitom teprve kombinací obou je možné skutečně zhodnotit potenciál a význam lokálních adaptací. Cílem projektu je využít stávající i budoucí doktorské projekty probíhající na katedře botaniky a částečně i katedře fyziologie rostlin PřF UK a propojit jejich znalosti s cílem získat celkový obraz o významu lokálních adaptací pro rozšíření a diverzitu druhů v krajině.

Zpět na seznam