Priority druhové ochrany cévnatých rostlin

Název: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MSMT
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Důležitou součástí snah o omezení poklesu biodiversity je existence kvalitních kritérií, které umožní zhodnotit priority ochrany jednotlivých druhů. Dosavadní kritéria pro toto hodnocení však nedostatečně odlišují druhy vzácné a ohrožené, ani nehledají příčiny vzácnosti či ohroženosti. Cílem předkládaného projektu je vyvinout nové postupy umožňující vytvoření principů pro ochranu biodiverzity na druhové a genetické úrovni. Kromě samotné přípravy a vyzkoušení metodiky pro zhodnocení míry ohrožení vzácných druhů hodláme metodiku aplikovat na kriticky ohrožené druhy rostlin květeny ČR. Díky tomu získáme kvalitní informace pro kvalifikované rozhodování při prioritizaci druhů pro druhovou ochranu. V další části projektu se budeme věnovat studiu jednotlivých modelových druhů. V rámci tohoto studia bude prováděn vývoj a testování nových metod monitoringu rostlinných populací. Výsledky tohoto sledování poté poskytnou spolehlivou predikci dalšího vývoje populací těchto druhů.

Zpět na seznam