Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice

Název: Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice
Řešitelé: Mácová Marcela (řešitel)
Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Radiální růst dřevin je ovlivňován souborem faktorů, z nichž mezi nejdůležitější patří klimatické podmínky stanoviště. Na neextrémních stanovistích je tvorba letokruhů limitována komplexem více klimatických faktorů, jejichž vliv nemusí být stabilní v čase. Pomocí dendroklimatologických metod lze vysledovat, jak k růstu letokruhu příspívají jednotlivé faktory. Tyto vztahy mohou být druhově specifické nebo společné pro různé druhy a se změnou stanovištních podmínek se mění. Cílem navrhovaného projektu je srovnání vlivu klimatických faktorů na tvorbu letokruhů invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v oblastech: 1) lišících se klimatickými podmínkami, 2) s různým stupněm invaze Pinus strobus a 3) s přirozenými nebo polopřirozenými porosty Pinus sylvestris oproti jejím výsadbám. Dále budou zkoumány změny reakce těchto dřevin na klima v čase a jejich pravděpodobné příčiny.

Zpět na seznam