Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém

Název: Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém
Řešitelé: Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Rosenbaumová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Cílem projektu je objasnení diverzity a evolucní dynamiky okrajových populací s ploidním polymorfismem na modelovém diploidne-polyploidním druhu Hieracium echioides. Pro rešení projektu bude využito moderních metod, v soucasnosti hojne aplikovaných v rostlinné biologii, vcetne molekulárních technik (AFLP, sekvenování chloroplastové DNA, PCR-RFLP) a prutokové cytometrie. Predkládaný návrh bude rešit tyto okruhy otázek: i) distribuce ploidních úrovní v ruzných prostorových škálách ve strední Evrope; ii) genetická diverzita populací s ohledem na jejich cytotypové složení, velikost a stupen izolovanosti; iii) puvod polyploidních rostlin ve studovaném území. Shromáždená data umožní nový mnohostranný náhled na problematiku mikroevolucních procesu formujících zmeny v populacích na okraji areálu, címž prispejí k lepšímu pochopení role techto okrajových populací pri vzniku, udržování a dynamických zmenách genetické diverzity (což má praktický význam v ochranárské biologii).

Zpět na seznam