Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť

Název: Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/96/1115
Řešeno od: 1996
Řešeno do: 1998
Shrnutí: V rámci rašeliništních komplexů Šumavy bylo možné na základě mikrotopografického utváření povrchu, charakteru geneze a prostorového rozložení rostlinných společenstev rozlišit pět základní typů: lesní blatková vrchoviště, otevřená údolní vrchoviště, strukturovaná rašeliniště klečová, strukturovaná rašeliniště smrková a kotlíková rašeliniště. Tato rašeliniště mají počátek v období pozdního glaciálu . Rozdílný je však jejich místní vývoj, který je diferencuje. Na počátku holocénu dochází k šíření rašelinných komplexů v důsledku klimatických změn (Luzenská slať, Mrtvý luh), v průběhu mladšího atlantiku je rozdílná sukcese lesních dřevin v oblastech lesních vrchovišť a strukturovaných rašelinišť ve srovnání s údolními rašeliništi. Na přelomu subboreálu a v subatlantiku, kdy do krajiny vstupuje člověk, se začínají přetvářet lesní ekosystémy (Chalupská slať, Jezerní slať). V mladším subatlantiku mají specifický místní vývoj vrchoviště lesní na rozdíl od údolních.

Zpět na seznam