Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě.

Název: Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě.
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Číslo: IAA6005603
Řešeno od: 1996
Řešeno do: 1998
Shrnutí: Vývoj a změny vegetace v soutokové oblasti Studené a Teplé Vltavy byly zkoumány na 8 rašelinných profilech. Dynamika vegetačních změn byla charakterizována na 11 vegetačních zónách od pozdního glaciálu dryasové horské tundry k boro-březovým a březo-borovým prosvětleným lesům v allerodu a dále k lesotundře mladšího dryasu. Na počátku holocénu, v preboreálu, se uržovala ještě horská tundra s březoklečovými porosty, v boreálu začíná nástup borovo-lískových lesů, ale březo-klečové porosty na některých místech ještě přetrvávají. Už v atlantiku začíná mohutný nástup smrkových a smrkovo-bukových lesů. V subboreálu se grandiózně rozvíjejí buko-jedliny a jedlo-bučiny. V subatlantiku pokračuje rozvoj zejména jedlo-bučin, které byly pro Šumavu charakteristické, až do doby, než se objevila lidská civilizace, která velmi rychle a nepříznivě ovlivnila vývoj šumavských lesů. Téměř ve všech pylových sekvencích se objevuje vystřídání bukojedlin monokulturou smrku.

Zpět na seznam