Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině

Název: Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině
Řešitelé: Mácová Marcela (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Projekt si klade za cíl zachytit důležité procesy při migraci vybraných dřevin ve středoevropské krajině pomocí prostorově explicitního dynamického modelu šíření, který bude vzcházet z populačních charakteristik jednotlivých druhů a konkrétní podoby krajiny. Model bude použit k analýze a predikci procesů na časové škále desítek let (situace na recentně opuštěné zemědělské půdě) i v řádech tisíců let (postglaciální migrace těchto dřevin). Zvolenému rozsahu časových měřítek odpovídá široký rozsah použitých metod, vstupních dat a i výběr cílových území. Pro modelování na krátkém časovém měřítku poslouží krajina vojenského prostoru v Doupovských horách. Toto území představuje unikátní příležitost pro kalibraci a testování modelu šíření dřevin na krajinné úrovni, protože zde existují rozsáhlé výseky krajiny, kde nedošlo po půlstoletí k žádnému plošnému narušení přirozené sukcese. Tato data budou rovněž použita jako vstupní pro modelování na dlouhém časovém měřítku.

Zpět na seznam