Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy

Název: Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy
Řešitelé: Dostál Petr (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Jednou z hypotéz vysvětlující úspešnost nekterých zavlečených druhů (ZD) je absence nepřátel v novém areálu (Enemy Release Hypothesis, ERH). Studie porovnávající parazity a predátory ZD rostlin v domácím a novém areálu skutečně většinou zjistily jejich vetší diverzitu v původním areálu. Tyto studie však netestují předpoklad ERH, že dopad nepřátel na ZD je v novém areálu nižší v porovnání s dopadem na druhy domácí. Práce, které toto srovnání prováděly, přinesly nejednoznačné závěry. Možným vysvetlením muže být fakt, že vetšina těchto studií sledovala dopad jedné skupiny nepřátel, mnohdy během jednoho sledování. Tento projekt chce porovnat vliv 6 různých typů nepřátel na spolecně se vyskytující ZD a příbuzné domácí druhy. Dopad nepřátel bude sledován u 15 párů druhů, každý pár na 3 lokalitách behem 2 let. Dále budou vybrány pro každý ZD 3 lokality bez domácího druhu. Srovnání dopadu nepřátel na ZD v obou typech lokalit bude testovat vliv domácích druhu v procesu přenosu nepřátel na ZD.

Zpět na seznam