Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy

Název: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
Řešitelé: Danihelka Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Hájková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Hájek Michal (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Vegetace Altaje a Západního Sajanu je patrně nejbližší současnou analogií středoevropské vegetace pozdního glaciálu a raného holocénu. Pochopení vztahů této vegetace k prostředí v měřítku krajiny může mít zásadní význam pro interpretaci historie středoev ropské vegetace. Ve vybraných typech krajiny těchto pohoří bude provedena gradientová analýza vegetace a floristické diverzity vzhledem k hlavním faktorům prostředí, zejména ke gradientu kontinentality, doplněná fytocenologickým popisem vegetace. Zvláštn í pozornost bude věnována ekotonům les-step a step-tundra. Budou analyzovány ekologické nároky vybraných druhů, zejména těch, které se vyskytují i ve střední Evropě, a srovnány s jejich nároky ve střední Evropě. V každé krajině, kde bude nalyzována souč asná vegetace, budou sbírána moderní pylová spektra. Ta budou srovnána s fosilními spektry ze středoevropského pozdního glaciálu a raného holocénu a získaná data budou využita pro interpretaci historie středoevropské vegetace a krajiny.

Zpět na seznam