Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací?

Název: Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací?
Řešitelé: Bartoš Michael (řešitel)
Götzenberger Lars (člen řešitelského kolektivu)
Janečková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Janeček Štěpán (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA16-12243S
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018
Shrnutí: Cílem projektu je otestovat, zda opylení a rozmnožování rostlin může být různě citlivé na fragmentaci stanovišť v závislosti na jejich reprodukčních vlastnostech a míře závislosti na opylovačích. Projekt se zaměřuje na polopřirozené luční porosty, které jsou důležitým prvkem středoevropské krajiny. Projekt má tři části, které by měly odpovědět na následující otázky: 1/ Způsobuje fragmentace stanovišť pokles funkční rozmanitosti rostlin a úbytek určitých květních znaků? 2/ Stávají se polinační systémy s rostoucí fragmentací více generalizovanými? a 3/Je limitace pylem závislá na velikosti a izolovanosti biotopu?

Zpět na seznam