Role společenstev houbových symbiontů v kořenech v odpovědi rostlin na klimatické změny

Název: Role společenstev houbových symbiontů v kořenech v odpovědi rostlin na klimatické změny
Řešitelé: Janoušková Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (člen řeš. kolektivu)
Caklová Petra (člen řeš. kolektivu)
Rydlová Jana (člen řeš. kolektivu)
Blažková (Voříšková) Alena
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: 200603MŠMT - LTAUSA17166
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Symbiotické houby, které kolonizují kořeny rostlin, jsou funkčně významnou složkou půdních mikrobiálních společenstev. Je známo, že přínos rostliny ze symbiózy s těmito houbami závisí na vzájemné kompatibilitě rostliny, společenstva houbových symbiontů a abiotických podmínek. Jen málo se však ví o tom, jak tuto kompatibilitu ovlivňují komplexní změny abiotických podmínek spojené s klimatickými změnami. Cílem podávaného projektu je popsat společenstva symbiotických hub v kořenech dvou druhů rostlin v probíhajícím terénním experimentu amerického partnera, který sleduje roli půdních mikrobiálních společenstev v adaptaci rostlin na nové klimatické podmínky. Předběžné výsledky z experimentu ukazují, že významnou roli hraje koadaptace rostlin a půdních mikrobiálních společenstev. Budeme tedy porovnávat společenstva symbiotických hub z původních lokalit rostlinných populací a z nových lokalit, a sledovat, jak jsou společenstva z původních lokalit ovlivněna novými klimatickými podmínkami. Výsledky přispějí k poznání mechanismů adaptace společenstev houbových symbiontů na nové klimatické podmínky a k pochopení jevu koadaptace rostlin a společenstev houbových symbiontů.

Zpět na seznam