Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále

Název: Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále
Řešitelé: Müllerová Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Bartaloš Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Brůna Josef (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: LTC18007
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2021
Shrnutí: Projekt se zabývá jejich studiem a zkoumá možnosti využití bezpilotních systémů (UAS) k detekci jejich rozšíření. UAS je ideálním nástrojem nejen pro identifikaci invazí v prostoru a čase, ale také pro pochopení jejich průběhu. Hlavním cílem projektu je popsat nové a inovativní techniky pro automatický monitoring rostlinných invazí pomocí UAS, a to včetně vývoje funkčního vzorku bezpilotního systému s vyšší prostorovou a spektrální přesností pro účely monitoringu, a dále pak využít UAS pro studium dynamiky invazních procesů podél vodních toků. Výstupem projektu pak budou nově popsané metody monitoringu invazí založené na dobré znalosti invazních procesů, moderních technologiích UAS, automatickém zpracování dat dálkového průzkumu a otevřeném softwaru, zmíněný bezpilotní systém optimalizovaný pro monitoring invazí, a prohloubení znalostí o faktorech podmiňujících šíření invazních druhů v krajině. Navrhovaný projekt má přímé napojení na probíhající akci COST HARMONIOUS, která se zabývá využitím UAS v zemědělství a monitoringu přírodních ekosystémů, s hlavním zaměřením na vodní toky, což je jedno z nejvíce invadovaných prostředí sloužící jako důležitý vektor šíření invazních druhů v krajině. Rychle se vyvíjející problematika aplikací UAS ve studiu přírody a krajiny vyžaduje sdílení informací a zkušeností na mezinárodní úrovni, přičemž přidaná hodnota mezinárodní spolupráce v navrhovaném projektu spočívá jednak ve sdílení a standardizaci postupů zpracování a aplikacích UAS dat, ale také v možnosti studovat invaze na široké škále dat a podmínek prostředí, tj. i mimo ČR.

Zpět na seznam