Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky

Název: Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky
Řešitelé: Malíček Jiří (člen řeš. kolektivu)
Vondrák Jan (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Norské fondy
Číslo: EHP-CZ02-OV-1-027-2015
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2016
Shrnutí: S postupující fragmentací biotopů dochází v kulturní krajině k soustavnému poklesu početnosti populací mnoha druhů organismů i k celkovému ochuzování biodiverzity zejména v důsledku intenzifikace zemědělství, rostoucí urbanizace a houstnutí sítě komunikací. Cílem projektu je komplexní zhodnocení rizik fragmentace biotopů v České republice, a to jak pro vybrané skupiny organismů, tak pro krajinu jako celek. Komplexita projektu spočívá v řešení problematiky fragmentace biotopů z pohledu velkých taxonů (ptáci, obojživelníci, bezobratlí, lišejníky), v rámci různých typů fragmentovaných ploch (mokřady, dálnice, kamenolomy), jevů spojených s fragmentací (konektivita) a v neposlední řadě i z pohledu různých prostorových měřítek (regionální, celorepublikové). Součástí projektu je navržení vhodných managementových opatření vedoucích ke zmírnění důsledků fragmentačního procesu. Projekt tvoří 11 dílčích okruhů, v rámci kterých jsou řešeny jednotlivé úseky problematiky fragmentace biotopů. Na úrovni krajiny jako celku bude stanovena optimální velikost bloků orné půdy s ohledem na rovnováhu mezi ekonomickými a ekologickými požadavky. Na lokální a regionální úrovni bude fragmentace a konektivita biotopů hodnocena z pohledu druhů s různou schopností šíření. Pro indikaci fragmentace krajinných prvků budou využita aktuální data o hnízdním výskytu všech druhů ptáků ČR. Mokřadní biotopy budou vzhledem k jejich vysoké fragmentaci posuzovány z více hledisek. Kvůli návrhům opatření směřujících k vytvoření sítě mokřadních lokalit zajišťujících stabilitu zimujících populací vodních ptáků bude analyzován vliv stanovištních podmínek na výskyt a početnost těchto ptáků. V podmínkách fragmentovaných rybničních lokalit bude u mláďat vodních ptáků hodnocena nejen jejich početnost a přežívání, ale i faktory, které je ovlivňují. Navíc budou posuzována i rizika, která souvisí s přesuny mláďat na potravně výhodnější lokality. V rámci polní krajiny a polních mokřadů budou studovány luční druhy bahňáků s cílem posoudit možnosti podpory jejich hnízdních populací a dosud existujících hnízdišť ve fragmentované krajině. U obojživelníků je cílem provést analýzu faktorů, které nejvíce přispívají k jejich mortalitě na silnicích. Z tohoto důvodu bude provedena kompletace databáze, mapování, predikce a ověřování kritických úseků pro obojživelníky na stávajících komunikacích. Význam dálničních valů a zářezů bude hodnocen s cílem posoudit jejich roli jako potenciálních migračních koridorů a refugií pro bezobratlé živočichy s různými životními strategiemi a mobilitou. Pro bezobratlé živočichy bude na národní úrovni posuzován též význam kamenolomů a jejich okolní krajiny. U nekrofágních skupin brouků bude využito údajů o změnách jejich rozšíření pro navržení opatření zajišťujících prostupnost krajiny pro tyto bezobratlé. Na základě detailní inventarizace biodiverzity epifytických lišejníků bude též posuzován stav fragmentů pralesovitých ekosystémů v ČR. Tento projekt umožňuje jak kombinaci výsledků s údaji z předcházejících studií, tak i příležitost pro uskutečnění dalších návazujících výzkumů. Výsledky projektu budou publikovány ve vědeckých časopisech, prezentovány na odborných konferencích, studentských seminářích a také místním orgánům státní správy.

Zpět na seznam