Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví?

Název: Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví?
Řešitelé: Altman Jan (spoluřešitel)
Fibich Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: 14-12262S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Tento projekt se zabývá vlivem měnícího se růstového prostředí na produkci a vitalitu dřevin rostoucích v lesním prostředí a mimo les. Projekt staví na datech dřevinné složky a lesních pud z pilotní statistické inventarizace krajiny České republiky (2008-2009) a navrhuje opakované šetření stromového patra doplněné o dendrochronologii a isotopovou analýzu (d13C, d18O). To poskytne kvantitativní údaje o aktuálních a nedávných změnách růstových, produkčních a zdravotních indikátoru a efektivity využití vody dřevinami. Tyto údaje budou analyzovány postupy regresní a modelové analýzy k identifikaci příspěvku klíčových faktoru růstového prostředí stanoviště (depozice dusíku, klimatické veličiny, porost a půda). Projekt přinese radu kvantitativních údajů o reakci dřevin vlivem měnícího se prostředí a nové poznatky o konkrétním příspěvku jednotlivých faktorů v rámci výškového gradientu a podmínek české krajiny a praktického lesnictví.

Zpět na seznam