Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

Název: Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
Řešitelé: Vild Ondřej (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0267
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je spolupráce cílové skupiny (CS) akademických a vědeckých pracovníků a studentů DSP žadatele a partnerů za účelem formování multidisciplinárního vědeckého týmu. Zahraniční vědec zvýší konkurenceschopnost a excelenci týmu a jeho zapojením v IUFRO dojde k propojení týmu na mezinárodní úrovni. Projekt je určen i) mladým vědcům k posílení jejich kvality a excelence v mezinárodním prostředí, ii) studentům ke zlepšení jejich výstupního profilu a uplatnitelnosti v praxi a iii) členům CS zabývající se ochranou přírody, lesnickými a environmentálními disciplínami. Cíle bude dosaženo komplexním zhodnocením produkčních i mimoprodukčních funkcí výmladkových lesů se zřetelem na projevy globální změny klimatu. Hlavní otázky - zastavení úbytku biodiverzity a hospodářská alternativa výmladkového hospodaření zejména na venkově budou studovány a hodnoceny týmem, který propojí dosavadní dílčí poznatky o historii, vegetaci, ekologii dřevin a pěstebních postupech ve 4 klíčových aktivitách.

Zpět na seznam