Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů

Název: Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů
Řešitelé: Krahulec František (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Ke studiu byly vybrány dva polyploidní komplexy se zastoupením fakultativně apomiktických druhů, kde je úroveň zbytkové sexuality alespoň částečně známá (Hieracium subgen. Pilosella), či na ni lze usuzovat z populační struktury (Rubus). Na populacích r. Hieracium ze dvou území bude testována pomocí analýzy cp-DNA možnost extrapolovat dříve zjištěnou významnou roli fakultativních apomiktů jako mateřských rostlin při vzniku hybridů. U rodu Rubus bude studována struktura cytotypů v populacích, která je dosud pro lokální typy neznámá. Zbytková sexualita bude zjišťována analýzou potomstva z křížení i vznikajícího v terénu a výsledky budou konfrontovány se strukturou příslušných populací. V rodu Hieracium s krátkou generační dobou umožní design hybridizací zjistit způsob vzniku potomstva podle rozložení ploidních kategorií. Pro detekci způsobů vzniku potomstva u rodu Rubus s dlouhou generační dobou je navrženo použití molekulární markerů. V rodu Hieracium bude dále zjišťováno, zda křížení mezi diploidními druhy nedává podnět ke vzniku polyploidů pomocí neredukovaných gamet hybridů.

Zpět na seznam