Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby

Název: Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby
Řešitelé: Réblová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Číslo: C6005910
Řešeno od: 1999
Řešeno do: 1999
Shrnutí: Úzká návaznost na metodiku kmenového projektu, t.j. na molekulární metody analýzy DNA. Velkým přínosem je zavedení metodik sekvenování DNA používaných pro mikroskopické houby a současně rozšíření spektra metodik a zkoumaných oraganismů v DNA laboratoři BÚ AV ČR. Předmětem studia je vnitrorodová problematika taxonomicky a ekologicky zajímavého rodu Chaetosphaeria Tul. et C. Tul. Na jeho příkladu budou zodpovězeny a demonstrovány některé závažné taxonomické a fylogenetické hypotézy. Doplňkový projekt má část experimentální, t.j. analýza DNA, která zahrnuje: izolaci DNA z čerstvého materiálu (čisté kultury), amplifikace v thermocykleru, přečištění a sekvenování získaných úseků DNA. Gen, jenž je pro účely této práce nejvhodnější, je gen pro 26S rRNA, největší ze tří RNA velké ribozomové podjednotky. Gen se používá pro studium na nižších systematických úrovních (rod a níže). Tato část bude probíhat v DNA laboratoři na Univerzitě Umea ve Švédsku pod vedením Prof. Dr. Ove E. Erikssona. Druhá část projektu, vyhodnocování výsledků dosažených na molekulární úrovni a jejich propojení s již získanými morfologickými studiemi a kultivačními pokusy, bude probíhat na pracovišti Dr. Waltera Gamse z mezinárodní sbírky kultur hub CBS v Baarnu v Nizozemí.

Zpět na seznam