Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
VB02000041 CaviPlasma: širokospektrální velkoobjemová dekontaminační plazmová technologie pro IZS 2024 - 2026
24-10375S Mechanistické škálování hydrodynamiky soustavy půda-rostlina v Zemském systému 2024 - 2026
SS07020057 Komplexní řešení malé domovní ČOV s důrazem na odstraňování fosforu a mikropolutantů 2024 - 2026
SS06010395 Monitoring a management invazních druhů na plochách zasažených rozsáhlými disturbancemi 2023 - 2026
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
23-05403K Dopady nepůvodních a původních druhů dřevin na vegetaci a půdu: dvě strany téže mince? 2023 - 2026
8J23FRXXX Epigenetické mechanismy transgeneračního vlivu mykorhizní symbiózy 2023 - 2024
23-05465S Soil microbiota and soil resources as drivers of self-limitation and stability in grasslands 2023 - 2025
Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
23-05132S Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj 2023 - 2025
GA23-07533S Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních? 2023 - 2025
200911EU MERIT 2023 - 2027
QK23020039 Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů 2023 - 2025
SS06010011 Lesní mikroklima v čase a prostoru: reálné dopady změny klimatu na vybraná chráněná území 2023 - 2026
Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škálách 2023 - 2023
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2023 - 2023
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
Opakovaná adaptace u divokých hvozdíků: role sdílené genetické variability a nových mutací v konvergentní evoluci genomu 2023 - 2026
TN02000044 Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost 2023 - 2028
SS72010002 Zlepšení funkční konektivity luk pro interakce mezi rostlinami a opylovači 2023 - 2026