Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
QK23020039 Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů 2023 - 2025
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
SS06010395 Monitoring a management invazních druhů na plochách zasažených rozsáhlými disturbancemi 2023 - 2026
SS06010011 Lesní mikroklima v čase a prostoru: reálné dopady změny klimatu na vybraná chráněná území 2023 - 2026
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
23-05465S Soil microbiota and soil resources as drivers of self-limitation and stability in grasslands 2023 - 2025
23-05403K Dopady nepůvodních a původních druhů dřevin na vegetaci a půdu: dvě strany téže mince? 2023 - 2026
23-05132S Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj 2023 - 2025
SS06010402 RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP 2023 - 2026
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
Průtoková cytometrie jako efektivní a úsporná metoda pro detekci hybridizace a genetické eroze ohrožených druhů rostlin 2022 - 2024
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
Pylový monitoring Šumavy 2022 - 2024
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023
Mladí potomci nebo dávní migranti? Kolonizace vesus in situ speciace alopolyploidních apomiktů v evropských vysokohorských ostrovech 2022 - 2024
PRVA-2022-044 Digitalizace herbářových položek Oddělení biologie CBG I. Infrastruktura 2022 - 2022