Centrum pro výzkum biodiverzity

Centrum pro výzkum biodiverzity

Centrum pro výzkum biodiverzity v Botanickém ústavu vzniklo v rámci projektu LC06073 financovaného z prostředků VaV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který sdružuje pracovní skupiny z osmi špičkových pracovišť. Část těchto pracovišť se podílí přímo na výzkumu zaměřeném na dílčí cíl „Testování hypotéz o diverzitě a struktuře rostlinných populací a společenstev, s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace“, řešený převážně v BÚ. S dalšími pracovišti spolupracujeme na zpřístupnění a propojení datových souborů o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů.

Výzkum centra se soustřeďuje na tři hlavní tematické okruhy:

1. Zpřístupnění a vzájemné sdílení dat o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů

Hlavním cílem je zpřístupnění datových souborů pro interdisciplinární analýzy. Centrum tímto výzkumem naplňuje jeden z cílů Evropské platformy pro strategii výzkumu biodiverzity (EPBRS) v návaznosti na projekt 5. rámcového programu EU (Bioplatform) a na společné cíle české organizace sdružující subjekty relevantní v oblasti výzkumu biodiverzity (Česká Bioplatforma).

V Botanickém ústavu jsou momentálně k dispozici následující databáze. Zpřístupnění se uskuteční pomocí společné internetové platformy umožňující simultánní prohledávání databází. K tomu jsou podle charakteru připravovány taxonomické převodníky, což umožní mj. také snadné spojení údajů z těchto databází s údaji v databázích biologických a indikačních vlastností cévnatých rostlin.

V současné době je na domovských stránkách Botanického ústavu přístupný Seznam cévnatých rostlin květeny ČR a také seznam botanické literatury excerpované do databáze FLDOK. V Botanickém ústavu existuje provozuschopná síťová instalace nálezové databázeJanitor 2; zadáním různých typů dat byla prověřena její funkčnost. Konverze datového souboru z databáze FLDOK je momentálně před dokončením. V roce 2008 bude připravena prezentace těchto dat na webovém portálu.

2. Studium rostlinných invazí

Výzkum zahrnuje jak případové studie jednotlivých invazních druhů, tak syntézu znalostí o invazích a procesech naturalizace. Pozornost je rovněž věnována dynamice invazních druhů, jejich populačně biologickým vlastnostem i charakteristikám invadovaných stanovišť. Prostřednictvím projektů 6. rámcového programu EU, na nichž se Botanický ústav AV ČR podílí (Biostrat a ALARM), se testují makroekologické hypotézy a zkoumají se rizika ohrožení biodiverzity v celoevropském měřítku.

Výsledkem výzkumu ekologie invazního bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) je několik prací přinášejících nové poznatky o ekologii tohoto druhu a návrhy managementu invadovaných stanovišť. Dále byly uveřejněny práce zabývající se obecnými aspekty invazí, a to vlastnostmi invazních druhů a vlastnostmi invadovaných stanovišť.

3. Verifikace a taxonomicko-nomenklatorická analýza dat v botanických databázích

Vybrané taxony a jména zařazovaná do botanických databází jsou hodnocena z hlediska správnosti, aby se zlepšila kvalita datových souborů. Analyzovány jsou zejména taxony rostlin popsané z České republiky a všeobecně uznávané ve flórové literatuře, a to od nejstarší doby. Zvláštní pozornost je věnována zástupcům čeledi Juncaceae.

Verifikace údajů v taxonomicko-nomenklatorických databázích přinesla revizi jmen taxonů popsaných z českých zemí do roku 1820. Účast na mezinárodním projektu typifikace jmen, která uveřejnil C. von Linné, zahrnula řadu nových typifikací a interpretací jmen. Několik jmen bylo v prestižním časopise Taxon navrženo ke konzervaci nebo k zavržení. Při revizi taxonomie rodu Luzula byl nalezen a popsán nový druh rodu z Kostariky, Luzula ignivomaKirschner.

Partneři projektu

Našimi hlavními partnery v rámci Centra, kteří zpřístupňují své databáze, jsou:

Projektový tým dále zahrnuje tyto organizace: