Sbírka vodních a mokřadních rostlin

Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu vznikala postupně od roku 1976 a sloužila převážně k vědeckým účelům. Dnes má charakter malé specializované botanické zahrady a je otevřena studentům i široké veřejnosti.

Její expozice čítají více než 700 druhů vodních a mokřadních rostlin. Většina z nich pochází ze střední Evropy. V zahradě pečujeme nejen o běžné rostliny našich řek, potoků, rybníků a jejich okolí, ale především o rostliny velmi vzácné, a dokonce i takové, které z naší přírody už definitivně vymizely. Část venkovní expozice je uspořádaná „biotopově“. V ní jsou rostliny pěstovány v podobných seskupeních, jako rostou v přírodě. K hlavním biotopům patří společenstva živinami bohatých i chudých tůní, rašelinišť, obnažených rybničních den, rašelinných luk, slanisek a ledovcových jezer. Od konce května je každoročně pořádána sezónní výstava zajímavých vodních a masožravých rostlin tropů a subtropů.

Genofond sbírky vodních a mokřadních rostlin čítá více než 140 druhů chráněných zákony České republiky. Hlavním zaměřením zahrady je udržování záchranných kultur ohrožených druhů původem z Třeboňska. Ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko také některé kriticky ohrožené druhy vysazujeme na druhotná člověkem vytvořená náhradní stanoviště a pomáháme je takto udržovat v místní krajině. Zahrada se podílí na činnosti pracovní skupiny pro genofondy Unie botanických zahrad České republiky, jejímž cílem je koordinovat uchovávání domácí kriticky ohrožené flóry v ex-situ kolekcích botanických zahrad.

Sbírka vodních a mokřadních rostlin představuje ojedinělou a cennou banku živého materiálu. Je členem největší světové sítě sdružující botanické zahrady zaměření na ex-situ záchranu populací ohrožené flóry a svou činností podporující povědomí veřejnosti o důležitosti zachování biologické rozmanitosti – Botanic Gardens Conservation International. Rostlinný materiál pro vědeckou práci i jiné nekomerční využití poskytuje prostřednictvím mezinárodní sítě pro výměnu rostlin (International Plant Exchange Network – IPEN) za dodržování zásad Dohody o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro 1992) a pravidel Nagojského protokolu (2014). Od roku 2016 také udržuje vlastní genovou banku semen nejvzácnějších druhů konzervovaných zmrazením na -20°C.

Naše botanická zahrada není jen přehlídkou zajímavých rostlin. Skýtá také stanoviště mnohým živočichům a poskytuje návštěvníkům možnost nahlédnout do jinak těžko přístupného světa mokřadů. Školám nabízí rostlinný materiál pro praktickou výuku, komentované prohlídky zahrady i výukové programy, pořádá specializované semináře o mokřadech, přednášky o pěstovaných rostlinách, vede studentské odborné praxe, nabízí témata i vedení středoškolských a vysokoškolských odborných prací. Pro veřejnost pořádá exkurze do zahrady s průvodcem, zaměřené podle zájmu návštěvníků, připravuje výstavy a zábavně vzdělávací akce. Tradicí se již staly oblíbené Dny otevřených dveří probíhající každoročně od čtvrtka do soboty v posledním květnovém týdnu.

Zveme Vás k návštěvě!