Oheň v postglaciální střední Evropě

Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů

Hlavním cílem tohoto tříletého projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky je zhodnocení role požárových disturbancí v rámci dynamiky lesní vegetace střední Evropy. Projekt se zaměřuje na srovnávání možných trajektorií vývoje lesních společenstev a historií požárových narušení v regionech s výskytem vegetace analogické typům lesa boreálního pásu, kde jsou požáry klíčovým faktorem řídícím heterogenitu a druhovou diverzitu krajiny. I přes existenci podobných lesů a vhodného klimatu byl požár ve střední Evropě dlouhou dobu považován za náhodný, antropogenně podmíněný prvek, bez přímého vztahu k vývoji lesa. Soucasné paleoekologické studie však ukazují na jeho význam v průběhu celého Holocénu.

   

Pro identifikaci faktorů ovlivnujících jeho výskyt a vliv na sekulární změny lesní vegetace bude vyhodnocena: i) dlouhodobá postglaciální dynamika požárů na základě propojení analýzy influxu mikrouhlíků a pylové analýzy z vhodných sedimentárních záznamů ii) soucasná požárová dynamika a krátkodobé sukcesní změny po požáru na základě historických dokumentů, vegetačního snímkování chronosekvencí narušených ploch a výsevových experimentů. To nám umožní zjistit:

  1. časoprostorové rozložení požárů v Holocénu,
  2. jeho ovlivnéní klimatem, vegetací, lidskou aktivitou a topografií terénu,
  3. současnou distribuci požárů a jeho řídící faktory,
  4. popožárové sukcesní trajektorie a jejich srovnání s vývojem po ostatních typech disturbancí.