Oddělení průtokové cytometrie

Oddělení průtokové cytometrie

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Oddělení průtokové cytometrie byla založena v září 2000. Zabývá se rychlým stanovením obsahu jaderné DNA (velikosti genomu) v relativních i absolutních jednotkách. Získané údaje jsou využívány ke studiu diverzity a dynamiky polyploidních komplexů cévnatých rostlin či ke zhodnocení evolučních a ekologických důsledků genomové duplikace (polyploidie) a variability v chromozómových počtech (aneuploidie). Další okruhy řešených otázek zahrnují studium vlivu velikosti jaderného genomu na vlastnosti organismů a stanovení způsobů reprodukce. Nespornou výhodou průtokové cytometrie je značná rychlost analýz, která umožňuje analyzovat rozsáhlé populační vzorky a získat tak informace o cytotypové variabilitě na různých úrovních organizace i na různých prostorových a časových škálách. Ve studiích je kladen důraz na propojení cytometrických technik s dalšími metodickými přístupy, zejména s molekulárními analýzami.

Přístrojové vybavení laboratoře čítá 2 průtokové cytometry Partec PA II (s argonovým laserem 488 nm a rtuťovou UV výbojkou) využívané zejména pro stanovení stupně ploidie a 1 průtokový cytometr Partec CyFlow (s diodovým laserem 532 nm) využívaný zejména pro stanovení absolutní velikosti jaderného genomu.