Program na podporu mimořádně talentovaných doktorandů GROW

Výzva k podávání přihlášek nebude v roce 2023 otevřena.

 

Základní charakteristika
Botanický ústav AV ČR (dále BÚ) se podílí na vědecké výchově mladých pracovníků a ve snaze silněji je stimulovat k odbornému růstu zavedl program GROW na podporu mimořádně talentovaných doktorandů. Podpora spočívá v udělení úvazku ve výši 0,5 s motivační mzdou, která by měla doktorandům umožnit věnovat se v pracovním čase výhradně doktorské práci a studiu. Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti v prvním či druhém roce doktorského studia. V každém roce mohou být uděleny max. dvě podpory, přičemž trvání podpory je 2 roky s možností prodloužení o další 1-2 roky. Záměrem BÚ je vyhlašovat výzvu každý rok, za předpokladu dostatku finančních prostředků. Výběrové řízení bude probíhat obvykle v říjnu, předpokládaný nástup do pracovního poměru v BÚ bude od 1. ledna. Spolu s podporou získá doktorand i možnost zapojení do vzdělávacího a mentoringového programu pro mladé vědecké pracovníky BÚ.

Výběrová komise
Z kandidátů přihlášených do programu bude vhodné adepty pro udělení podpory vybírat výběrová komise. Pokud výběrová komise vyhodnotí, že žádný z uchazečů nedosahuje očekávané úrovně, nemusí být v daném roce udělena žádná. Výběrová komise bude sestavována ad hoc podle zaslaných přihlášek, aby v ní byli zastoupeni vědci, kteří mají blízko k přihlášeným tématům. Komise bude mít min. 4 členy.

Podmínky pro přihlášení do programu a přihláška
Kandidáti musí splňovat následující požadavky: mají ukončené magisterské studium, jsou přijati do doktorského studijního programu v některém z botanických nebo ekologických oborů, školitel doktorské práce je zaměstnán v Botanickém ústavu AV ČR, doktorská práce má vazbu na BÚ, s kandidaturou souhlasí vedoucí příslušného oddělení BÚ. Přihláška v anglickém jazyce musí obsahovat:

  • téma diplomové práce, jméno školitele, rok ukončení studia
  • téma doktorské práce, jméno školitele, rok zahájení doktorského studia
  • popis doktorské práce včetně časového plánu a případně nástinu financování (celkem v rozsahu 1500-2500 znaků včetně mezer)
  • profesní životopis
  • kontakty

Přílohou může být doporučující dopis školitele diplomové práce.

Výběrové řízení
Výběrové řízení se bude konat formou veřejného semináře (za účasti pracovníků BÚ) v anglickém jazyce a bude sestávat z představení doktorské práce a následné diskuse. Od kandidátů se očekává hluboký zájem o obor a silná motivace pro vědeckou práci. Výběrovou komisí budou hodnocena následující kritéria:

  • kvalita předloženého projektu
  • orientace v širším kontextu řešené práce
  • kvalita předchozí práce
  • kvalita prezentace a schopnost reagovat na dotazy v rámci diskuse

Trvání podpory
Smlouva s vybranými uchazeči se bude uzavírat od 1. ledna na 2 roky, v případě oboustranného zájmu bude možné požádat o prodloužení o další 1-2 roky. Podporu lze čerpat nejdéle do 4. ročníku doktorského studia. Podmínkou prodloužení je kladné hodnocení předložené zprávy na konci prvního roku a povinné prezentace na širším fóru v druhém roce a kladné hodnocení školitele. Od doktoranda očekáváme i aktivní zapojení do dění na oddělení i v ústavu.

 
Odkazy

1. Kurzy základů vědecké práce pro doktorandy (pořadatel Akademie věd ČR). Web a termíny kurzů.