Human Resources Strategy for Researchers v Botanickém ústavu AV ČR

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se v roce 2019 zavázal, že bude intenzivně rozvíjet stávající podnětné a transparentní podmínky pro výběr, práci a profesní rozvoj studentů a výzkumných pracovníků, a to aplikací 40 principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků do své běžné praxe. Principy obsažené v Chartě a v Kodexu upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a ústavu a představují rámec, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

Více informací získáte díky iniciativě EURAXESS zde: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce napříč Evropou tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, kterým se to daří, získají od Evropské komise ocenení “HR Excellence in Research”, tzv. HR Award.

Důvodem pro implementaci principů Charty a Kodexu v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., je snaha zlepšit pracovní podmínky a vztahy mezi výzkumnými pracovníky a ústavem tak, abychom podporovali profesní rozvoj a úspěchy vědeckých pracovníků a týmů, které jsou základem pro úspěšný výzkum a jeho přínos pro společnost. Jako součást profesního rozvoj podporujeme všechny formy mobility, v souladu s principy Charty.  

Implementace principů Charty a Kodexu je možná díky informační podpoře a konzultacím z Evropské a národní sítě Euraxess: https://www.euraxess.cz/

Kroky implementace principů Charty a Kodexu

 • Dotazníková šetření, individuální rozhovory mezi výzkumnými a ostatními pracovníky ústavu
 • Zpracování vstupních interních analýz
 • Dopis, kterým se BÚ AV ČR, v. v. i., zavázal k implementaci HRS4R – 11/2019
 • Zpracování interní analýzy hodnotící stupeň naplnění principů Charty (GAP analýza)  a Kodexu (OTM-R analýza) – 11/2019 – 11/2020
 • Zpracování Akčního plánu – 07/2020 – 11/2020
 • Schválení analytických dokumentů a interních analýz Radou ústavu – 11/2020
 • Odeslání interní analýzy a akčního plánu Evropské komisi k zhodnocení – 11/2020
 • Implementace akčního plánu – od 12/2021
 • Výsledek hodnocení “s malými připomínkami” – 04/2021
 • Odeslání upravených dokumentů – 05/2021

Vytvoření GAP analýzy, OTM-R analýzy a implementace akčního plánu je podpořena projektem
IBOAT“ – Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“,
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  

Očekávané výsledky:

 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
 • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a udržitelného řízení výzkumné organizace
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Účelem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků naší organizace v oblasti strategického řízení výzkumu a jeho nastavení ve výzkumné organizaci. Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Operační program:
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje:
36 398 240,38 Kč
Datum zahájení realizace:
1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení:
31. 12. 2022

Řídící výbor (Steering Committee)
Jan Wild (ředitel)
Lenka Doleželová (zástupkyně ředitele)
Vít Latzel (člen Rady pracoviště)
Tereza Chýlová (vědecká tajemnice)
Radim Hédl (zkušený výzkumný pracovník)
Jana Martínková (mladá výzkumná pracovnice)

Stálá konzultační skupina
Martina Janoušková (zkušený výzkumný pracovník, Průhonice)
Blahoslav Maršálek (zkušený výzkumný pracovník, Brno)
Klára Řeháková (zkušený výzkumný pracovník, Třeboň)
Martin Bouda (výzkumný pracovník – junior, Průhonice)
Ondřej Vild (výzkumný pracovník – junior, Brno)
Josef Juráň (výzkumný pracovník – junior, Třeboň)

Manažerka projektu a vedoucí projektového týmu
Pavla Růžková
pavla.ruzkova@ibot.cas.cz
tel. +420 722 744 415